LOGO VNBET
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
PHẨM MỘNG HÀNH 
THỨ NĂM MƯƠI TÁM

Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề:
Nếu đại Bồ tát lúc chiêm bao nhập ba tam muội: không, vô tướng và vô tác tam muội, chừng có lợi ích nơi Bát nhã ba la mật chăng?
Ngài Tu Bồ Đề nói:
Nếu lúc ban ngày, đại Bồ tát nhập ba tam muội có lợi ích nơi Bát nhã ba la mật thì ban đên trong chiêm bao cũng sẽ có lợi ích. Tại sao vậy? Vì ngày, đêm chiêm bao đồng nhau không khác. Thưa ngài Xá Lợi Phất! Nếu bna ngày đại Bồ tát

* Trang 329 *
device

hành Bát nhã ba la mật có lợi ích Bát nhã ba la mật thì trong chiêm bao, hành Bát nhã ba la mật cũng phải có lợi ích.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề:
Trong chiêm bao, đại Bồ tát hành động tác nghiệp, những nghiệp đó có hợp thành chăng? Cứ như lời Đức Phật dạy thì tất cả pháp như chiêm bao, vì thế chẳng nên có hợp thành. Tại sao vậy? Vì trong chiêm bao không có pháp hợp thành, lúc thức nhớ tưởng, phân biệt mới nên có hợp thành.
Ngài Tu Bồ Đề nói:
Nếu người trong chiêm bao giết chết chúng sanh, khi thức dậy nghĩ nhớ, phân biệt hành động đó: tôi giết như thế được lắm! Thưa ngài Xá Lợi Phất! Sự việc đó như thế nào?
Ngài Xá Lợi Phất nói:
Không có cảnh duyên thì nghiệp chẳng sanh, không có cảnh duyên thì tư chẳng sanh. Có duyên thì nghiệp sanh, có duyên thì tư sanh.
Ngài Tu Bồ Đề nói:
Đúng như vậy. Không có duyên thì nghiệp chẳng sanh, không có duyên thì nghiệp chẳng sanh, không có duyên thì tư chẳng sanh. Có duyên thì nghiệp sanh, có duyên thì tư sanh. Tâm phát sanh ở trong kiến văn, giác tri, chớ tâm chẳng sanh từ nơi chẳng có kiến văn, giác tri,

* Trang 330 *
device

trong đây có tâm tịnh, có cấu. Thế nên vì có cảnh duyên mà nghiệp sanh, nghiệp chẳng sanh nơi không có duyên. Vì có cảnh duyên mà tư sanh, tư chẳng sanh nơi không có duyên.
Ngài Xá Lợi Phất nói:
Như lời Đức Phật nói: “Tất cả nghiệp, tất cả tư đều là tự tướng ly”, sao lại bảo rằng vì có duyên nên nghiệp sanh, không duên thì nghiệp chẳng sanh. Vì có duyên nên tư sanh, không duyên thì tư sanh chẳng sanh?
Ngài Tu Bồ Đề nói:
Vì nắm lấy tướng nên có duyên thì nghiệp sanh, không duyên thì chẳng sanh. Vì nắm lấy tướng nên có duyên thì tư sanh, không duyên thì chẳng sanh.
Ngài Xá Lợi Phất nói:
Nếu đại Bồ tát trong chiêm bao bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đem thiện căn phước đức nầy hồi hướng Vô thượng Bồ đề. Đây có phải là thật hồi hướng chăng?
Ngài Tu Bồ Đề! Nói:
Thưa Ngài Xá Lợi Phất! Hiện đây có Di Lăc Bồ tát đã được Đức Phật thọ ký bất thối chuyển, sẽ thành Phật, Ngài nên hỏi Di Lặc Bồ tát sẽ giải đáp.

* Trang 331 *
device

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Di Lặc Bồ tát:
Thưa Ngài Tu Bồ Đề vừa bảo rằng hiện đây có Di Lặc Bồ tát đã được Đức Phật thọ ký bực bất thối chuyển, sẽ thành Phật. Ngài Di Lặc Bồ tát sẽ giải đáp.
Di Lặc Bồ tát bảo Ngài Xá Lợi Phất:
Sẽ dùng danh từ Di Lặc để đáp chăng? Hoặc là sắc, thọ, tưởng, hành, thức để đáp chăng? Hoặc dùng sắc, thọ, tưởng, hành, thức không để đáp chăng?
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể đáp được. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không chẳng thể đáp được. Tôi chẳng thấy pháp ấy có thể đáp được, cũng chẳng thấy ai hay đáp được. Tôi chẳng thấy người ấy được thọ ký, cũng chẳng thấy pháp có thể thọ ký, chẳng thấy nơi chỗ thọ ký. Tất cả các pháp ấy đều không hai, không khác.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Như lời của Ngài nói đó, là được pháp tác chứng chăng?”
Ngài Di Lặc Bồ tát nói: “Như pháp của tôi nói đó, như vậy chẳng chứng”.
Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Di Lặc Bồ tát có trí huệ sâu xa, từ lâu đã thực hành sáu ba la mật, vì dùng vô sở đắc nên hay nói như vậy.

* Trang 332 *
device

Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: “Ngươi dùng pháp ấy được A La Hán, ngươi có thấy pháp ấy chăng?”
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Chẳng thấy”.
Đức Phật dạy:
Nầy Xá Lợi Phất Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật cũng như vậy, chẳng nghĩ rằng pháp ấy sẽ được thọ ký, pháp ấy đã được thọ ký, pháp ấy sẽ được Vô thượng Bồ đề.
Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật chẳng nghi ngờ rằng tôi được hay chẳng được mà tự biết mình thật được Vô thượng Bồ đề.
Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề:
Có đại Bồ tát lúc hành bố thí ba la mật, hoặc thầy chúng sanh đói rét, y phục rách rưới, phát nguyện rằng: Trong thì gian tôi hành bố thí ba la mật đó, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có sự đói rét như vậy. Những đồ dùng, đồ uống ăn, y phục, như cõi Trời Tứ Thiên Vương, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự tại. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ bố thí ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.

* Trang 333 *
device

Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành trì giới ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh sát sanh, trộm cướp nhẫn đến tà kiến, bị chết yểu, nhiều bịnh, xấu tướng, thiếu oai đức, nghèo hèn, tàn tật, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành Trì giới ba la mật đây, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có nghiệp ác và báo xấu như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ Trì giới ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành Nhẫn nhục ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh giận thù, mắng nhiếc, đánh đập, tàn sát lẫn nhau, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành Nhẫn nhục ba la mật đây, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có những sự đó, tất cả đều xem nhau như cha, như mẹ, như anh chị em, như thiện tri thức, đều có lòng từ bi. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ Nhẫn nhục ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc thực hành Tinh tấn ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh lười biếng, chẳng siêng tu pháp lành, rời bả ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật thừ, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành Tinh tấn ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi

* Trang 334 *
device

nước tôi không có sự như vậy, tất cả đều siêng tu tinh tất, đều được đắc độ nơi pháp Tam thừa. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ Tinh tấn ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành Thiền ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh bị ngũ cái che trùm: dâm dục, ngủ nghỷ, điệu hối, nghi ngờ, mất thiền, mất định, mất vô lượng tâm, phái phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi tu Thiền ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi đều không có sự như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ Thiền ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh ngu si, mất chánh kiến thế gian, xuất thế gian hoặc cho rằng không nghiệp, không nhơn duyên nghiệp, hoặc cho rằng thân là thường còn, hoặc cho rằng đoạn diệt, hoặc nói là vô sở hữu, phải phát nguyện rằng: Theo tời gian tôi hành Bát nhã ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có sự như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ Bát nhã ba la mật, gần kề Vô thượng Bồ đề.

* Trang 335 *
device

Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh antrụ nơi ba tụ: một là chánh định tụ, hai là tà định tụ, ba là bất định tụ, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành lục ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật. chúng sanh trong cõi nước tôi không có tà định tụ, cũng không có danh từ tà tụ. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần kề nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc thực hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi không có ba ác đạo, cũng không có danh từ ba ác đạo. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần kề nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy mặt đất gai chông, hầm hố, gò mương rãnh nhơ uế, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi không có như vậy, mặt đất bằng phẳng như bàn tay. Nầy Tu Bồ Đề! Đại

* Trang 336 *
device

Bồ tát tu hành tư như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần kề nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy cõi nầy thuần đất, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi toàn vàng ròng làm cát trải khắp. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần kề nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh luyến trước, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có luyến trước như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần kề nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc thực hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy bốn giai cấp trong chúng sanh: Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà La, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi không có danh từ bốn giai cấp. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần Vô thượng Bồ đề.

* Trang 337 *
device

Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh có những hạng hạm trung, thượng, có nhà hạ, trung, thượng, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có ưu liệt như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có thân hình dị biệt, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có thân hình biệt dị nhau, tất cả đều xinh đẹp, đoan trang, sạch sẽ, đầy đủ tướng mạo. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có chúa có tôi, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi không có danh từ chúa tôi, cũng không có hình tượng dị biệt, chỷ trừ Đức Phật Pháp vương. Nầy Tu Bồ

* Trang 338 *
device

Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy, thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh chia ra sáu loài khác nhau, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi không có sáu loài, cũng không có danh từ sáu loài: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Nhơn loại, Chư Thần, chư Thiên, tất cả chúng sanh trong nước tôi đều đồng tu hành tứ niệm xứ đến bát thánh đạo. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có bốn loài: noãn, thai, thấp và hóa sanh, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả chúng sanh chỷ có hóa sanh mà không ba thứ sanh kia. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh không có ngũ thần thông, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành

* Trang 339 *
device

sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước tôi đều được ngũ thần thông. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh đại tiểu tiện ô uế, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước tôi đều dùng pháp hỷ làm sự ăn, trọn không có đại tiểu tiện ô uế. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh không có quang minh, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu Ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước tôi thân thể đều có ánh sáng. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy có thì tiết giờ ngày, tháng, năm, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, cõi

* Trang 340 *
device

nước tôi không co danh từ giờ, ngày, tháng, năm. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh yếu mạng, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước tôi đều sống lâu vô lượng kiếp. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh không có tướng hảo, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi đều đầy đủ ba mươi hai tướng hảo. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh rời lìa thiện căn, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi đều thành tựu thiện căn, do phước đức ấy mà có thể cúng dường chư Phật mười phương. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.

* Trang 341 *
device

Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có ba độc, bốn định, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước tôi không có bốn bịnh hàn, nhiệt, phong, đàm, không có ba độc tham, sân, si. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có ba thừa, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có danh tự hai thừa, chỷ có thuần một thừa. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát hành sáu ba la mật, thấy chúng sanh có tăng thượng mạn, phải phát nguyện rằng: Lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước tôi không có danh từ tăng thượng mạn. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, nghĩ quang minh, thọ mạng của tôi hữu lượng số tăng thêm hữu hạn, phải phát nguyện

* Trang 342 *
device

rằng: Lúc tôi thành Phật, quang minh, thọ mạng vô lượng số tăng thêm vô hạn. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la mật, phải phát nguyện rằng: Theo thì gian tôi hành sáu ba la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi hằng sa quốc độ của chư Phật. Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.
Lại nầy Tu Bồ Đề! Lúc hành sáu ba la mật, đại Bồ tát nên nghĩ rằng dầu đường sanh tử dài, chúng sanh tánh nhiều, nhưng bờ sanh tử như hư không, bờ chúng sanh tánh cũng như hư không. Trong đó thật không có sanh tử qua lại, cũng không có ai giải thoát.
Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát tu hành như vậy thì có thể đầy đủ sáu ba la mật, gần nhứt thiết chủng trí.

* Trang 343 *
device

* Trang 344 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 6 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật