LOGO VNBET

TRÍ TỊNH
TOÀN TẬP

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập
Việt dịch: HT.Thích Trí TịnhKINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT

TRỌN BỘ 3 QUYỂN - QUYỂN 2
NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

BAN CHỨNG MINH

 
Hòa thượng Thích Từ Nhơn
Hòa thượng Thích Thanh Từ
Hòa thượng Thích Tắc An
Hòa thượng Thích Hiển Tu
Hòa thượng Thích Viên Giác
Hòa thượng Thích Trí Quảng
Hòa thượng Thích Như Niệm
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hòa thượng Thích Nhật Quang (Chùa Ẩn Quang - Q.10).

 

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 6 - Kinh Bát Nhã Ba La Mật