LOGO VNBET
 PHẨM THẬP NHẪN THỨ HAI MƯƠI CHÍN

       Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát bảo chư Bồ Tát:
       Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát có mười thứ nhẫn, nếu được nhẫn nầy thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của tất cả Bồ Tát, tất cả Phật pháp vô ngại vô tận.
       Ðây là mười nhẫn: âm thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, như huyễn nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như hưởng nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn.
       Mười nhẫn nầy, tam thế chư Phật đã nói, nay nói, sẽ nói.

* Trang 27 *
device

       Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát âm thanh nhẫn?
       Nghĩa là nghe những pháp của chư Phật nói, chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, thâm tín ngộ giải, ưa thích xu hướng, chuyên tâm ghi nhớ, tu tập an trụ.
      Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát thuận nhẫn?
      Nghĩa là ở nơi Phật pháp tư duy quán sát bình đẳng không trái, tùy thuận biết rõ, khiến tâm thanh tịnh, chánh trụ tu tập xu nhập thành tựu.
      Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn?
      Ðại Bồ Tát nầy chẳng thấy có chút pháp nào sanh, cũng chẳng thấy có chút pháp nào diệt. Tại sao vậy? Vì nếu đã vô sanh thời vô diệt. Nếu đã vô diệt thì vô tận. Nếu vô tận thời ly cấu. Nếu ly cấu thời vô sai biệt. Nếu vô sai biệt thời vô xứ sở. Nếu vô xứ sở thời tịch tịnh. Nếu tịch tịnh thời ly dục. Nếu ly dục thời vô tác.  Nếu vô tác thời vô nguyện. Nếu vô nguyện thời vô trụ. Nếu vô trụ thời vô khứ vô lai. Ðây gọi là thứ ba, vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ Tát.
     Chư Phật tử! Thế nào là như huyễn nhẫn?
     Ðại Bồ Tát nầy biết tất cả pháp đều như huyễn,

* Trang 28 *
device

từ nhơn duyên khởi. Ở trong một pháp hiểu nhiều pháp, trong nhiều pháp hiểu một pháp. Ðã biết các pháp như huyễn, đại Bồ Tát nầy rõ thấu quốc độ, chúng sanh, pháp giới. Rõ thấu thế gian bình đẳng, Phật xuất thế bình đẳng, tam thế bình đẳng. Thành tựu những thần thông biến hóa.
       Ví như huyễn chẳng phải voi, ngựa, xe, nam, nữ, đồng nam, đồng nữ, chẳng phải cây, lá, bông, trái, đất, nước, lửa, gió, chẳng phải ngày, đêm, mặt trời, mặt trăng, chẳng phải nửa tháng, một tháng, một năm, trăm năm,một kiếp, nhiều kiếp, chẳng phải  định, loạn, thuần, tạp, một, khác, chẳng phải rộng, hẹp, nhiều, ít, lượng, vô lượng, thô, tế. Huyễn chẳng phải tất cả sự vật, tất cả sự vật chẳng phải huyễn, nhưng do huyễn thị hiện ra những sự vật sai khác.
       Cũng vậy, đại Bồ Tát quán tất cả thế gian như huyễn. Những là nghiệp thế gian, phiền não thế gian, quốc độ thế gian, pháp thế gian, thời thế gian, thú thế gian, thành thế gian, hoại thế gian, vận động thế gian, tạo tác thế gian. 
       Lúc Bồ Tát quán tất cả thế gian như huyễn, chẳng thấy chúng sanh sanh, chẳng thấy chúng sanh diệt, chẳng thấy quốc độ sanh diệt, chẳng thấy các pháp sanh diệt, chẳng thấy quá khứ có

* Trang 29 *
device

thể phân biệt được, chẳng thấy vị lai có khởi tác, chẳng thấy hiện tại một niệm trụ, chẳng thấy quán sát bồ đề, chẳng thấy Phật xuất hiện, chẳng thấy Phật Niết Bàn, chẳng thấy trụ đại nguyện, chẳng thấy nhập chánh vị, chẳng ngoài tánh bình đẳng.
       Ðại Bồ Tát nầy dầu thành tựu Phật độ mà biết quốc độ vô sai biệt. Dầu thành tựu chúng sanh mà biết chúng sanh vô sai biệt. Dầu khắp quán pháp giới mà an trụ pháp tánh vắng lặng chẳng động. Dầu thấu rõ tam thế bình đẳng mà chẳng trái phân biệt pháp tam thế. Dầu thành tựu uẩn xứ mà dứt hẳn sở y. Dầu độ thoát chúng sanh mà rõ biết pháp giới bình đẳng không các thứ sai khác. Dầu biết các pháp xa lìa văn tự không thể ngôn thuyết mà thường thuyết pháp biện tài vô tận.   Dầu chẳng chấp lấy việc giáo hóa chúng sanh mà chẳng bỏ đại bi, vì độ tất cả mà chuyển pháp luân. Dầu vì chúng sanh khai thị nhơn duyên quá khứ mà biết tánh nhơn duyên không có động chuyển. Ðây gọi là như huyễn nhẫn thứ tư.
        Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như diệm nhẫn?
        Ðại Bồ Tát nầy biết tất cả thế gian đồng như dương diệm.

* Trang 30 *
device

        Ví như dương diệm chẳng có phương sở, chẳng phải nội, ngoại, hữu, vô, đoạn, thường, chẳng phải một màu, nhiều màu, cũng chẳng phải không màu, chỉ tùy theo ngôn thuyết thế gian mà hiển thị.
      Cũng vậy, đại Bồ Tát như thiệt quán sát, rõ biết các pháp hiện chứng tất cả khiến được viên mãn. Ðây gọi là như diệm nhẫn thứ năm của đại Bồ Tát.
      Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như mộng nhẫn?
      Ðại Bồ Tát nầy biết tất cả thế gian như mộng.
      Ví như mộng chẳng phải thế gian, chẳng phải rời thế gian, chẳng phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng phải sanh, diệt, nhiễm, tịnh, nhưng vẫn có hiển thị.
     Cũng vậy, đại Bồ Tát biết tất cả thế gian đồng như mộng. Vì không đổi khác, vì như tự tánh của mộng, vì như mộng chấp trước, vì như mộng tánh ly, vì như bổn tánh của mộng, vì như mộng hiện ra, vì như mộng vô sai biệt, vì như mộng tưởng phân biệt, vì như lúc mộng thức giấc. Ðây gọi là như mộng nhẫn thứ sáu của đại Bồ Tát.
      Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như hưởng nhẫn?

* Trang 31 *
device

       Ðại Bồ Tát nầy nghe Phật thuyết pháp quán các pháp tánh tu học thành tựu đến bỉ ngạn, biết tất cả âm thanh đồng như vang không lai không khứ mà hiển thị như vậy.
      Ðại Bồ Tát nầy quán sát tiếng của Ðức Như Lai chẳng từ trong phát ra, chẳng từ ngoài phát ra, cũng chẳng từ nơi trong ngoài phát ra. Dầu biết rõ tiếng chẳng phải từ trong, từ ngoài, từ trong ngoài phát ra, mà có thể thị hiện danh cú thiện xảo diễn thuyết thành tựu.
      Ví như âm vang nơi hang từ duyên phát ra, mà cùng pháp tánh không trái nhau. Khiến các chúng sanh theo loài được hiểu biết và tu học.
      Như Thiên Ðế phu nhơn, con gái vua A Tu La, tên Xá Chi, trong một âm thanh phát ra ngàn thứ âm thanh, nhưng Phu Nhơn vẫn không có tâm nghĩ làm cho phát ra như vậy.
      Cũng vậy, đại Bồ Tát nhập vô phân biệt giới, thành tựu tiếng tùy loại thiện xảo, ở trong vô biên thế giới hằng chuyển pháp luân. Ðại Bồ Tát nầy khéo hay quán sát tất cả chúng sanh, dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì họ thuyết pháp. Tiếng đó vô ngại khắp cõi nước mười phương khiến chúng sanh tùy sở nghi nghe pháp đều riêng khác. Dầu biết tiếng không khởi mà khắp hiện âm

* Trang 32 *
device

thanh. Dầu biết không sở thuyết mà nói rộng các pháp. Diệu âm bình đẳng tùy loại đều hiểu riêng khác, đều dùng trí huệ mà có thể rõ thấu. Ðây gọi là như hưởng nhẫn thứ bảy của đại Bồ Tát.
       Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như ảnh nhẫn?
       Ðại Bồ Tát nầy chẳng phải sanh ở thế gian, chẳng phải mất ở thế gian, chẳng phải ở trong thế gian, chẳng phải ở ngoài thế gian, chẳng phải du hành nơi thế gian, chẳng phải đồng với thế gian, chẳng phải khác với thế gian, chẳng phải qua đến thế gian, chẳng phải chẳng qua đến thế gian, chẳng phải trụ ở thế gian, chẳng phải chẳng trụ ở thế gian, chẳng phải là thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải tu bồ tát hạnh, chẳng phải bỏ đại nguyện, chẳng phải thiệt, chẳng phải chẳng thiệt.  Dầu thường hành tất cả Phật pháp mà có thể làm xong tất cả thế sự. Chẳng theo thế lưu cũng chẳng trụ pháp lưu.
      Ví như mặt trời, mặt trăng, nam, nữ và các vật như nhà cửa, núi rừng, sông suối vân vân, hiện bóng trong những vật thanh tịnh như nước, dầu, châu bửu, gương sáng. Bóng cùng nước gương, … chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải ly,

* Trang 33 *
device

 chẳng phải hiệp. Nơi trong giòng sông, bóng chẳng bị trôi, nơi giếng ao, bóng cũng hẳng bị chìm đắm. Dầu bóng hiện trong đó không chỗ chấp trước, nhưng các chúng sanh biết ở chỗ đó có bóng ấy hiện, cũng biết chỗ kia không có bóng như vậy. Vật gần vật xa dầu đều hiện bóng, nhưng bóng không theo vật mà có gần xa.
     Cũng vậy, đại Bồ Tát hay biết tự thân và tha thân tất cả đều là cảnh giới của trí chẳng nhận là hai mà cho là tự tha riêng khác. Dầu vậy nhưng nơi tự quốc độ, nơi tha quốc độ, đều riêng sai khác đồng thời hiện khắp.
      Như một hột giống không có rễ, mầm, cọng, mắt, nhánh, lá, mà hay sanh khởi tất cả.
      Cũng vậy, đại Bồ Tát vô nhị mà phân biệt hai tướng phương tiện thiện xảo thông đạt vô ngại. Ðây gọi là như ảnh nhẫn thứ tám của đại Bồ Tát.
      Ðại Bồ Tát thành tựu như ảnh nhẫn nầy dầu chẳng qua đến cõi nước mười phương mà có thể hiện khắp tất cả cõi Phật. Cũng chẳng rời đây, cũng chẳng đến kia, như bóng hiện khắp chỗ du hành vô ngại. Làm cho chúng sanh thấy thân sai khác đồng với tướng cứng chắc của thế gian. Nhưng sự sai khác nầy chính là chẳng phải sai khác. Khác

* Trang 34 *
device

cũng chẳng khác không có chướng ngại.
      Ðại Bồ Tát nầy từ nơi chủng tánh Như Lai mà sanh thân ngữ và ý thanh tịnh vô ngại nên có thể được thân vô biên sắc tướng thanh tịnh.
      Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát biết tất cả thế gian thảy đều như hóa ? Nghĩa là tất cả chúng sanh ý nghiệp hóa, vì giác tưởng sanh khởi. Tất cả thế gian chư hành hóa, vì phân biệt sanh khởi. Tất cả khổ vui điên đảo hóa, vì vọng thủ sanh khởi. Tất cả thế gian pháp chẳng thiệt hóa, vì ngôn thuyết hiện khởi. Tất cả phiền não phân biệt hóa, vì tưởng niệm sanh khởi. Lại có thanh tịnh điều phục hóa, vì vô phân biệt hiện khởi. Nơi tam thế chẳng chuyển hóa, vì vô sanh bình đẳng. Bồ   Tát nguyện lực hóa, vì tu hành quảng đại. Như Lai đai bi hóa, vì phương tiện thị hiện. Chuyển pháp luân phương tiện hóa, vì trí huệ vô úy biện tài diễn thuyết.
      Ðại Bồ Tát rõ biết thế gian xuất thế gian hóa hiện như vậy, chứng biết, biết rộng lớn, biết vô biên, biết đúng sự, biết tự tại, biết chơn thiệt. Chẳng phải hư vọng kiến có thể huynh động được. Tùy theo sở hành của thế gian cũng chẳng hư mất trí biết ấy.

* Trang 35 *
device

        Ví như hóa chẳng từ nơi tâm phát khởi, chẳng từ nơi tâm pháp phát khởi, chẳng từ nơi nghiệp phát khởi, chẳng thọ quả báo, chẳng phải thế gian sanh, chẳng phải thế gian diệt, chẳng thể theo dõi, chẳng thể rờ chạm, chẳng phải còn lâu, chẳng phải giây lát, chẳng phải ở nơi thế gian, chẳng phải rời thế gian, chẳng chuyên thuộc một phương, chẳng thuộc khắp các phương, chẳng phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng nhàm, chẳng dứt, chẳng phải chẳng nhàm dứt, chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải nhiễm, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải tử, chẳng phải trí, chẳng phải ngu, chẳng phải thấy, chẳng phải chẳng thấy, chẳng phải y tựa thế gian, chẳng phải nhập pháp giới, chẳng phải thông minh, chẳng phải đần độn, chẳng phải lấy, chẳng phải chẳng lấy, chẳng phải sanh tử, chẳng phải Niết Bàn, chẳng có, chẳng phải không có.
      Ðại Bồ Tát phương tiện thiện xảo như vậy, du hành thế gian tu hạnh bồ tát. Biết rõ thế pháp phân thân hóa hiện mà đến, chẳng chấp thế gian, chẳng lấy tự thân, nơi thế gian và thân không phân biệt. Chẳng trụ thế gian, chẳng rời thế gian, chẳng trụ nơi pháp, chẳng rời nơi pháp. Do bổn nguyện nên chẳng bỏ một chúng sanh giới, chẳng  điều phục thiểu chúng sanh giới, chẳng phân biệt

* Trang 36 *
device

 nơi pháp, chẳng phải chẳng phân biệt. Biết các pháp tánh không lai không khứ. Dầu không chỗ có mà tròn đầy Phật pháp. Rõ pháp như hóa, chẳng có chẳng không.
       Ðại Bồ Tát lúc an trụ như hóa nhẫn đều hay tròn đủ tất cả đạo bồ đề của chư Phật lợi ích chúng sanh.
       Ðây gọi là như hóa nhẫn thứ chín của đại Bồ Tát.
       Ðại Bồ Tát thành tựu như hóa nhẫn nầy, phàm việc làm ra đều đồng với hóa, ví như hóa sĩ.  Nơi tất cả cõi Phật không chỗ y trụ. Nơi tất cả thế gian không chỗ chấp lấy. Nơi tất cả Phật pháp chẳng sanh phân biệt. Dầu vậy mà hướng đến Phật bồ đề không rời mỏi, tu hạnh bồ tát, rời những điên đảo. Dầu không có thân mà hiện tất cả thân. Dầu không chỗ trụ mà trụ các quốc độ. Dầu không có sắc mà hiện khắp các sắc. Dầu chẳng chấp lấy thiệt tế mà chiếu sáng pháp tánh bình đẳng viên mãn.
       Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát nầy nơi tất cả pháp không chỗ y chỉ nên gọi là bực giải thoát. Thảy đều bỏ rời tất cả lỗi lầm nên gọi là bực điều phục. Chẳng động chẳng chuyển vào khắp tất cả chúng hội Như Lai nên gọi là bực thần thông. Nơi pháp

* Trang 37 *
device

vô sanh đã được thiện xảo nên gọi là bực vô thối. Ðủ tất cả lực, núi Tu Di núi Thiết Vi không làm chướng được, nên gọi là bực vô ngại.
        Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như không nhẫn?
        Ðại Bồ Tát nầy rõ tất cả pháp giới như hư không, vì vô tướng. Tất cả thế giới như hư không, vì vô khởi. Tất cả pháp như hư không vì vô nhị. Tất cả chúng sanh hạnh như hư không, vì vô sở hành. Tất cả Phật như hư không, vì vô phân biệt. Tất cả Phật lực như hư không, vì vô sai biệt. Tất cả thiền định như hư không, vì tam thế bình đẳng. Tất cả pháp diễn thuyết như hư không, vì chẳng ngôn thuyết được. Tất cả thân Phật như hư không, vì vô trước vô ngại.
       Bồ Tát dùng phương tiện như hư không rõ thấu tất cả pháp đều không chỗ có.
       Ðại Bồ Tát dùng nhẫn trí như hư không lúc thấu rõ tất cả pháp thời được thân và thân nghiệp như hư không, được ngữ và ngữ nghiệp như hư không, được ý và ý nghiệp như hư không.
        Ví như hư không, tất cả pháp y tựa, chẳng sanh chẳng diệt. Cũng vậy, đại Bồ Tát, tất cả pháp thân chẳng sanh chẳng diệt.

* Trang 38 *
device

        Ví như hư không, chẳng thể phá hoại được. Cũng vậy, đại Bồ Tát, tất cả trí huệ các lực chẳng thể phá hoại được.
        Ví như hư không là chỗ y chỉ của tất cả thế gian mà không sở y. Cũng vậy, đại Bồ Tát là chỗ y chỉ của tất cả pháp mà không sở y.
       Ví như hư không bất sanh bất diệt mà hay giữ lấy tất cả thế gian sanh diệt. Cũng vậy, đại Bồ Tát không hướng không đắc mà hay thị hiện hướng đắc, khiến khắp thế gian tu hành thanh tịnh.
       Ví như hư không chẳng có chỗ chẳng có góc mà hay hiển hiện vô biên chỗ góc. Cũng vậy, đại Bồ Tát không nghiệp không báo mà hay hiển thị những thứ nghiệp báo.
       Ví như hư không chẳng đi chẳng đứng mà hay thị hiện các thứ oai nghi. Cũng vậy, đại Bồ Tát chẳng đi chẳng đứng mà hay phân biệt tất cả các hành.
       Ví như hư không chẳng phải sắc chẳng phẳng phải phi sắc mà hay thi hiện các loại màu sắc. Cũng vậy, đại Bồ Tát chẳng phải sắc thế gian, chẳng phải sắc xuất thế gian mà hay thị hiện tất cả thân sắc.
       Ví như hư không chẳng phải lâu chẳng phải gần mà hay ở lâu hiển hiện tất cả vật. Cũng vậy,

* Trang 39 *
device

đại Bồ Tát chẳng phải lâu chẳng phải gần mà hay ở lâu hiển thị những hạnh của Bồ Tát làm.
        Ví như hư không chẳng phải tịnh chẳng phải uế, chẳng rời tịnh uế. Cũng vậy, đại Bồ Tát chẳng phải chướng chẳng phải không chướng, chẳng rời chướng không chướng.
        Ví như hư không tất cả thế gian đều hiện ra trước, chẳng phải hiện ra trước tất cả thế gian. Cũng vậy, đại Bồ Tát tất cả pháp đều hiện ra trước, chẳng phải hiện ra trước tất cả pháp.
        Ví như hư không vào khắp tất cả mà không biên tế. Cũng vậy, đại Bồ Tát vào khắp tất cả pháp, mà tâm Bồ Tát không biên tế. Tõi sao vậy? Vì chỗ làm của Bồ Tát như hư không. Nghĩa là việc tu tập, việc nghiêm tịnh, việc thành tựu thảy đều bình đẳng, một thể, một vị, một thứ phần lượng. Như hư không thanh tịnh khắp tất cả chỗ.
        Ðại Bồ Tát như vậy chứng biết tất cả pháp, với tất cả pháp không có phân biệt. Nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Viên mãn tất cả thân vô sở y. Rõ tất cả phương không có mê lầm. Ðủ tất cả lực chẳng thể phá hoại. Ðầy đủ tất cả vô biên công đức. Ðã đến tất cả pháp xứ thậm thâm. Thông đạt tất cả đạo ba la mật. Ngồi khắp tất cả tòa kim cang. Phát khắp tất cả tiếng tùy loại. Vì tất cả thế gian

* Trang 40 *
device

 mà chuyển pháp luân chưa từng lỗi thời.
       Ðây gọi là hư không nhẫn thứ mười của đại Bồ Tát.
       Ðại Bồ Tát thành tựu nhẫn nầy thời được thân Như Lai, vì vô khứ. Ðược thân vô sanh vì vô diệt. Ðược thân bất động, vì vô hoại. Ðược thân chơn thiệt, vì rời hư vọng. Ðược thân nhứt tướng, vì vô tướng. Ðược thân vô lượng, vì Phật lực vô lượng. Ðược thân bình đẳng, vì đồng tướng như. Ðược thân vô sai biệt, vì quán tam thế bình đẳng. Ðược thân đến tất cả chỗ, vì tịnh nhãn chiếu khắp không chướng ngại. Ðược thân rời dục tế, vì biết tất cả pháp không hiệp tan. Ðược thân hư không vô biên tế, vì phước đức tạng vô tận như hư không. Ðược thân biện tài vô đoạn vô tận pháp tánh bình đẳng, vì biết tất cả, pháp tướng chỉ là một tướng, không tánh làm tánh như hư không. Ðược thân âm thanh vô lượng vô ngại, vì không chướng ngại như hư không. Ðược thân đầy đủ tất cả bồ tát hạnh thiện xảo thanh tịnh, vì nơi tất cả chỗ đều không chướng ngại như hư không. Ðược thân tất cả Phật pháp thứ đệ tiếp nối,vì chẳng thể đoạn tuyệt như hư không. Ðược thân trong tất cả cõi Phật hiện vô lượng Phật độ, vì  rời tham chấp như hư không vô biên. Ðược thân thị hiện tất cả pháp tự tại không thôi nghỉ, vì như hư không

* Trang 41 *
device

chẳng có biên tế. Ðược thân tất cả thế lực kiên cố chẳng thể phá hoại, vì như hư không nhiệm trì tất cả thế gian. Ðược thân các căn sáng lẹ như kim cang kiên cố không thể phá hoại, vì như hư không tất cả kiếp hỏa chẳng đốt cháy được. Ðược thân có sức giữ lấy tất cả thế gian, vì sức trí huệ như hư không.
        Chư Phật tử! Trên đây gọi là mười nhẫn của đại Bồ Tát.
        Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa nầy mà nói kệ rằng:
Như trong đời có người 
Nghe chỗ có kho báu 
Vì có thể hưởng được 
Nên lòng rất vui mừng. 
Cũng vậy, đại trí huệ 
Bồ Tát chơn Phật tử 
Ðược nghe các Phật pháp 
Tướng thậm thâm tịch diệt, 
Lúc nghe thâm pháp nầy 
Trong tâm được an ổn 
Chẳng kinh cũng chẳng hãi 
Cũng chẳng sanh sợ sệt. 
Ðại Sĩ cầu bồ đề

* Trang 42 *
device

Nghe tiếng quảng đại nầy 
Tâm tịnh hay kham nhẫn 
Nơi đây không nghi lầm. 
Tự nghĩ: do nghe được 
Pháp thậm thâm vi diệu 
Sẽ thành nhứt thiết trí 
Nhơn Thiên Ðại Ðạo Sư. 
Bồ Tát nghe tiếng nầy 
Trong lòng rất hoan hỉ 
Phát sanh ý kiên cố 
Nguyện cầu các Phật pháp 
Vì mến thích bồ đề 
Nên tâm lần điều phục 
Lòng tin thêm tăng trưởng 
Không trái chê chánh pháp. 
Thế nên nghe tiếng nầy 
Nơi lòng được kham nhẫn 
An trụ vững chẳng động. 
Tu hành hạnh Bồ Tát. 
Vì cầu đạo bồ đề 
Chuyên tu hướng về đó 
Tinh tấn không thối chuyển 
Chẳng bỏ những thiện nghiệp. 
Vì cầu đạo bồ đề 

* Trang 43 *
device

Trong lòng không sợ hãi 
Nghe pháp thêm dũng mãnh 
Cúng Phật khiến hoan hỉ. 
Như có người đại phước 
Gặp được kho chơn kim 
Theo thân chỗ nên đeo 
Chế tạo đồ trang nghiêm. 
Bồ Tát cũng như vậy 
Nghe nghĩa thậm thâm nầy. 
Tư duy thêm trí huệ 
Ðể tu pháp tùy thuận. 
Pháp hữu cũng thuận biết, 
Pháp vô cũng thuận biết, 
Tùy pháp đó như vậy 
Như vậy biết các pháp. 
Thành tựu tâm thanh tịnh 
Minh triệt rất hoan hỷ 
Biết pháp theo duyên khởi 
Dũng mãnh siêng tu tập. 
Bình đẳng quán các pháp 
Biết rõ tự tánh đó 
Chẳng trái Phật pháp tạng 
Biết khắp tất cả pháp. 
Chí nguyện thường kiên cố

* Trang 44 *
device

Nghiêm tịnh Phật bồ đề 
Bất động như Tu Di 
Nhứt tâm cầu chánh giác. 
Do phát tâm tinh tấn 
Lại tu đạo tam muội 
Vô lượng kiếp siêng làm 
Chưa từng có thối thất. 
Pháp của Bồ Tát nhập 
Là chỗ đi của Phật 
Nơi đây rõ biết được 
Thời không lòng lười chán. 
Như lời chư Phật dạy 
Bình đẳng quán các pháp 
Chẳng phải nhẫn bất đẳng. 
Thành được trí bình đẳng. 
Tùy thuận lời Phật nói 
Thành tựu môn pháp nầy 
Biết rõ đúng như pháp 
Cũng chẳng phân biệt pháp.  
Trong Tam Thập Tam Thiên 
Có bao nhiêu Thiên Tử 
Cùng đồng ăn một bát 
Ðồ ăn đều khác nhau. 
Ðồ ăn riêng nhiều món

* Trang 45 *
device

Chẳng từ mười phương đến 
Ðúng theo nghiệp đã tu 
Tự nhiên hiện trong bát. 
Bồ Tát cũng như vậy 
Quán sát tất cả pháp 
Ðều từ nhơn duyên khởi 
Vô sanh nên vô diệt, 
Vô diệt nên vô tận, 
Vô tận nên vô nhiễm, 
Nơi pháp biến dị kia 
Biết rõ không biến dị. 
Không đổi thời không xứ 
Không xứ thời tịch diệt, 
Trong lòng không nhiễm trước 
Nguyện độ các chúng sanh. 
Chuyên niệm nơi Phật pháp 
Chưa từng có tán động 
Mà dùng tâm bi nguyện
Phương tiện đi trong đời. 
Siêng cầu nơi thập lực 
Ở đời mà chẳng trụ, 
Không đi cũng không đến 
Phương tiện khéo thuyết pháp. 
Nhẫn nầy là trên hết 

* Trang 46 *
device

Biết pháp là vô tận 
Vào nơi chơn pháp giới 
Thiệt cũng không sở nhập. 
Bồ Tát trụ nhẫn nầy 
Thấy khắp các Như Lai 
Ðồng thời thọ ký cho 
Gọi là thọ Phật chức. 
Thấu rõ pháp tam thế 
Tướng tịch diệt thanh tịnh 
Mà đều độ chúng sanh 
Ðể ở trong đường lành. 
Các loại pháp thế gian 
Tất cả đều như huyễn 
Nếu biết được như vậy 
Thời tâm không bị động 
Các nghiệp từ tâm sanh 
Nên nói tâm như huyễn 
Nếu rời phân biệt nầy 
Diệt hết cõi hữu lậu. 
Ví như nhà huyễn thuật 
Khắp hiện các sắc tượng 
Cho chúng luống tham vui 
Rốt ráo vô sở đắc. 
Thế gian cũng như vậy

* Trang 47 *
device

Tất cả đều như huyễn 
Vô tánh cũng vô sanh 
Thị hiện có các thứ. 
Ðộ thoát các chúng sanh 
Khiến biết pháp như huyễn 
Chúng sanh chẳng khác huyễn 
Biết huyễn không chúng sanh. 
Chúng sanh và quốc độ 
Những pháp trong tam thế 
Như vậy đều không thừa 
Tất cả đều như huyễn. 
Huyễn làm hình nam nữ 
Và voi, ngựa, trâu, dê 
Nhà cửa, núi, suối, ao 
Vườn, rừng, cùng bông, trái, 
Vật huyễn không tri giác 
Cũng không có trụ xứ 
Rốt ráo tướng tịch diệt 
Chỉ theo phân biệt hiện. 
Bồ Tát được như vậy 
Thấy khắp các thế gian 
Tất cả pháp hữu vô 
Thấu rõ đều như huyễn. 
Chúng sanh và quốc độ

* Trang 48 *
device

Các thứ nghiệp tạo ra 
Vào nơi như huyễn tế 
Với kia không nương chấp.
Ðược thiện xảo như vậy 
Tịch diệt không hí luận 
Trụ nơi bực vô ngại 
Khắp hiện oai lực lớn. 
Các Phật tử dũng mãnh 
Tùy thuận nhập diệu pháp 
Khéo quán tất cả tưởng 
Ràng rịt các thế gian. 
Các tưởng như dương diệm 
Khiến chúng hiểu điên đảo. 
Chúng sanh đều riêng khác 
Hình loại chẳng phải một 
Thấu rõ đều là tưởng 
Bỏ rời những điên đảo. 
Chúng sanh đều riêng khác 
Hình loại chẳng phải một 
Thấu rõ đều là tưởng 
Tất cả không chơn thiệt. 
Các chúng sanh mười phương 
Ðều bị tưởng che ngăn 
Nếu bỏ thấy điên đảo 
Thời diệt tưởng thế gian. 
Thế gian như dương diệm

* Trang 49 *
device

Do tưởng có sai khác 
Biết thế gian do tưởng 
Xa lìa ba điên đảo. 
Như nắng quá gắt nóng 
Người đời cho là nước 
Thiệt ra không có nước  
Người trí chẳng nên cầu. 
Chúng sanh cũng như vậy 
Ðời loài đều không có 
Như diệm ở nơi tưởng 
Cảnh giới tâm vô ngại. 
Nếu lìa những vọng tưởng 
Cũng lìa những hí luận 
Kẻ ngu si chấp tưởng 
Ðều khiến được giải thoát. 
Xa lìa tâm kiêu mạn 
Trừ diệt tưởng thế gian 
Ở chỗ tận vô tận 
Phương tiện của Bồ Tát. 
Bồ Tát biết thế pháp 
Tất cả đều như mộng 
Chẳng chỗ, chẳng không chỗ 
Thể tánh hằng tịch diệt. 
Các pháp vô phân biệt

* Trang 50 *
device

Như mộng, tâm không khác 
Tam thế những thế gian 
Tất cả đều như vậy. 
Tánh mộng không sanh diệt 
Cũng không có phương sở 
Ba cõi đều như vậy 
Người thấy tâm giải thoát. 
Mộng chẳng tại thế gian 
Chẳng tại phi thế gian 
Cả hai chẳng phân biệt  
Ðược nhập nơi bực nhẫn. 
Như trong mộng ngó thấy 
Những cảnh loại khác nhau, 
Thế gian cũng như vậy 
Cùng mộng không sai khác. 
Người trụ trong mộng định 
Biết đời đều như mộng 
Chẳng phải đồng và khác 
Chẳng phải một và nhiều. 
Chúng sanh các cõi, nghiệp, 
Tạp nhiễm và thanh tịnh 
Như vậy đều biết rõ 
Cùng mộng đều bình đẳng. 
Hạnh của Bồ Tát làm

* Trang 51 *
device

Và cùng các đại nguyện 
Biết rõ đều như mộng 
Cùng thế gian không khác. 
Biết thế gian không tịch 
Chẳng hoại nơi thế pháp 
Như chiêm bao ngó thấy 
Những hình sắc dài vắn. 
Gọi đây: như mộng nhẫn 
Nhơn đây biết thế pháp 
Mau thành trí vô ngại 
Rộng độ các chúng sanh. 
Tu hành hạnh như vậy 
Xuất sanh trí rộng lớn 
Khéo biết các pháp tánh   
Nơi pháp tâm không chấp. 
Tất cả các thế gian 
Những âm thanh sai khác 
Chẳng phải trong, chẳng ngoài 
Biết đó đều như vang. 
Như nghe các tiếng vang 
Tâm chẳng sanh phân biệt 
Bồ Tát nghe âm thanh 
Không phân biệt cũng vậy. 
Chiêm ngưỡng các Như Lai

* Trang 52 *
device

Và nghe nói pháp âm 
Diễn khế kinh vô lượng 
Dầu nghe mà không chấp. 
Như vang không lai khứ 
Tiếng đã nghe cũng vậy 
Mà hay phân biệt pháp 
Cùng pháp không trái lầm. 
Khéo biết các âm thanh 
Nơi tiếng không phân biệt 
Biết tiếng đều không tịch 
Khắp phát âm thanh tịnh 
Biết pháp chẳng tại lời 
Khéo vào vô ngôn tế 
Mà hay hiện ngôn thuyết 
Như vang khắp thế gian. 
Biết rõ ngôn ngữ đạo 
Ðầy đủ phần âm thanh 
Biết thanh tánh không tịch 
Dùng thế ngôn để nói 
Như âm thanh thế gian 
Hiện đồng pháp phân biệt 
Tiếng đó đều cùng khắp 
Khai ngộ các quần sanh. 
Bồ Tát được nhẫn nầy

* Trang 53 *
device

Tịnh âm độ thế gian 
Khéo diễn thuyết ba đời 
Nơi đời không chấp trước. 
Vì muốn lợi thế gian 
Chuyên ý cầu bồ đề 
Mà thường nhập pháp tánh 
Nơi đó vô phân biệt. 
Quán khắp các thế gian 
Tịch diệt không thể tánh 
Mà thường làm lợi ích 
Tu hành ý chẳng động. 
Chẳng trụ nơi thế gian 
Cũng chẳng rời thế gian 
Nơi thế không sở y 
Y xứ bất khả đắc. 
Rõ biết tánh thế gian 
Nơi tánh không nhiễm trước 
Dầu chẳng nương thế gian 
Giáo hóa khiến siêu độ. 
Bao nhiêu pháp thế gian 
Ðều biết tự tánh nó 
Rõ pháp không có hai 
Cũng không chấp không hai
Tâm cũng chẳng rời thế gian

* Trang 54 *
device

Cũng chẳng trụ thế gian 
Chẳng phải ngoài thế gian 
Tu hành nhứt thiết trí. 
Ví như bóng trong nước 
Chẳng phải trong chẳng ngoài
Bồ Tát cầu bồ đề 
Biết thế chẳng phải thế 
Chẳng nơi thế trụ xuất 
Vì thế bất khả thuyết 
Cũng chẳng trụ trong ngoài 
Như bóng hiện thế gian. 
Nhập nghĩa thậm thâm nầy 
Lìa nhơ đều sáng suốt 
Chẳng bỏ tâm bổn thệ 
Ðèn trí huệ chiếu khắp. 
Thế gian không biên tế 
Trí nhập cũng vô biên 
Giáo hóa khắp quần sanh 
Khiến họ bỏ những chấp. 
Quán sát pháp thậm thâm 
Lợi ích những quần sanh 
Từ đây nhập vào trí 
Tu hành tất cả đạo. 
Bồ Tát quán các pháp

* Trang 55 *
device

Biết chắc đều như hóa 
Mà tu hạnh như hóa 
Rốt ráo trọn chẳng bỏ. 
Tùy thuận hóa tự tánh  
Tu tập đạo bồ đề 
Tất cả pháp như hóa 
Bồ Tát hạnh cũng vậy. 
Tất cả các thế gian 
Và cùng vô lượng nghiệp 
Bình đẳng đều như hóa 
Rốt ráo trụ tịch diệt. 
Những Phật trong tam thế 
Tất cả cũng như hóa 
Bổn nguyện tu các hạnh 
Biến hóa thành Như Lai. 
Phật dùng đại từ bi 
Ðộ thoát hóa chúng sanh 
Ðộ thoát cũng như hóa 
Hóa lực vì thuyết pháp. 
Biết thế gian như hóa 
Chẳng phân biệt thế gian 
Hóa sự nhiều loại khác 
Ðều do nghiệp sai biệt. 
Tu tập hạnh Bồ đề 

* Trang 56 *
device

Trang nghiêm nơi hóa thành 
Vô lượng khéo trang nghiêm 
Như nghiệp làm thế gian. 
Pháp nầy rời phân biệt 
Cũng chẳng phân biệt pháp 
Cả hai đều tịch diệt 
Hạnh Bồ Tát như vậy. 
Hóa hải rõ nơi trí, 
Hóa tánh ấn thế gian 
Hóa chẳng phải sanh diệt 
Trí huệ cũng như vậy. 
Nhẫn thứ mười quán rõ 
Chúng sanh và các pháp 
Thể tánh đều tịch diệt 
Không xứ sở như không 
Ðược trí như không nầy 
Lìa hẳn các chấp trước 
Như hư không vô tướng 
Nơi thế gian vô ngại 
Thành tựu sức không nhẫn 
Như hư không vô tận 
Cảnh giới như hư không 
Chẳng phân biệt hư không. 
Hư không không thể tánh

* Trang 57 *
device

Cũng chẳng phải đoạn diệt 
Cũng không những sai khác 
Trí lực cũng như vậy 
Hư không không sơ tế 
Cũng không có trung, hậu 
Lượng đó bất khả đắc 
Trí Bồ Tát cũng vậy. 
Quán pháp tánh như vậy 
Tất cả như hư không 
Không sanh cũng không diệt 
Sở đắc của Bồ Tát. 
Tự trụ pháp như không 
Lại vì chúng sanh nói 
Hàng phục tất cả ma 
Phương tiện của nhẫn nầy. 
Tướng thế gian sai khác 
Ðều không chẳng có tướng 
Vào nơi chỗ vô tướng 
Các tướng đều bình đẳng. 
Chỉ dùng một phương tiện 
Vào khắp các thế gian 
Là biết pháp tam thế 
Ðều đồng tánh hư không. 
Trí huệ cùng âm thanh

* Trang 58 *
device

Và thân của Bồ Tát 
Tánh đó như hư không 
Tất cả đều tịch diệt. 
Mười thứ nhẫn như vậy 
Phật tử đã tu hành 
Tâm họ khéo an trụ 
Rộng vì chúng sanh nói. 
Nơi đây khéo tu học 
Thành tựu sức quảng đại 
Pháp lực và trí lực 
Là phương tiện bồ đề. 
Thông đạt môn nhẫn nầy 
Thành tựu trí vô ngại 
Vượt hơn tất cả chúng 
Chuyển pháp luân vô thượng. 
Hạnh quảng đại đã tu 
Lượng đó bất khả đắc 
Ðiều Ngự Sư trí hải 
Mới phân biệt biết được 
Bỏ ngã mà tu hành 
Nhập vào pháp tánh sâu 
Tâm thường trụ tịnh pháp 
Dùng đây thí quần sanh. 
Chúng sanh và sát trần

* Trang 59 *
device

Còn biết được số đó 
Công đức của Bồ Tát 
Không thể biết hạn lượng. 
Bồ Tát hay thành tựu 
Mười thứ nhẫn như vậy 
Trí huệ và công hạnh 
Chúng sanh chẳng lường được.

* Trang 60 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 3 - Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm