LOGO VNBET
MỤC LỤC
 
PHẨM THẬP THÔNG THỨ HAI MƯƠI TÁM....................................................... 11
PHẨM THẬP NHẪN THỨ HAI MƯƠI CHÍN....................................................... 27
PHẨM A TĂNG KỲ THỨ BA MƯƠI...................................................................... 61
PHẨM THỌ LƯỢNG THỨ BA MƯƠI MỘT.......................................................... 87
PHẨM CHƯ BỒ TÁT TRỤ XỨ THỨ BA MƯƠI HAI........................................... 89
PHẨM PHẬT BẤT TƯ NGHÌ PHÁP THỨ BA MƯƠI BA.................................... 93
PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI.................................................... 149
PHẨM NHƯ LAI TÙY HẢO QUANG MINH CÔNG ĐỨC.............................. 177
PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH THỨ BA MƯƠI SÁU............................................... 191
PHẨM NHƯ LAI XUẤT HIỆN THỨ BA MƯƠI BẢY....................................... 221
PHẨM LY THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM..................................................... 325

* Trang 565 *
device

* Trang 566 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 3 - Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm