LOGO VNBET
TRÍ TỊNH
TOÀN TẬP

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Hán dịch: Đại sư Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: HT. Thích Trí TịnhKINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
HOA NGHIÊM

TRỌN BỘ 4 QUYỂN - QUYỂN 3
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng Thích Từ Nhơn
Hòa thượng Thích Thanh Từ
Hòa thượng Thích Tắc An
Hòa thượng Thích Hiến Tu
Hòa thượng Thích Viên Giác
Hòa thượng Thích Trí Quảng
Hòa thượng Thích Như Niệm
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hòa thượng Thích Nhật Quang (Chùa Ấn Quang – Q.10)

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

 
Trí Tịnh Toàn Tập - Tập 3 - Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm