LOGO VNBET
TĂNG NHẤT A-HÀM 2

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

TIỂU TẠNG THANH VĂNTĂNG NHẤT A-HÀM
* *


Hán dịch:
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà

Việt dịch:
Thích Đức Thắng
Hiệu chính & chú thích:
Thích Tuệ Sỹ


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

 

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

MỤC LỤC
THIÊN BỐN PHÁP.......................................................................................................................... 11
25. Phẩm tứ đế……………...                                                                                                              11
kinh số 1 ................................................................................................................................ 11
kinh số 2................................................................................................................................. 13
kinh số 3................................................................................................................................. 13
kinh số 4................................................................................................................................. 15
kinh số 5................................................................................................................................. 17      
kinh số 6 ................................................................................................................................ 18
kinh số 7................................................................................................................................. 27
kinh số 8................................................................................................................................. 29
kinh số 9................................................................................................................................. 30
kinh số 10............................................................................................................................... 32
26. Phẩm bốn ý đoạn.......................................................................................................................... 35
kinh số 1................................................................................................................................. 35
kinh số 2................................................................................................................................. 36
kinh số 3................................................................................................................................. 37
kinh số 4................................................................................................................................. 37
kinh số 5................................................................................................................................. 38
kinh số 6................................................................................................................................. 44
kinh số 7................................................................................................................................. 48
kinh số 8................................................................................................................................. 54
kinh số 9................................................................................................................................. 55
kinh số 10............................................................................................................................... 73
27. Phẩm đẳng thú bốn đế.................................................................................................................. 77
kinh số 1................................................................................................................................. 77
kinh số 2................................................................................................................................. 79
kinh số 3................................................................................................................................. 84
kinh số 4................................................................................................................................. 87
kinh số 5................................................................................................................................. 88
kinh số 6 ................................................................................................................................ 90
kinh số 7................................................................................................................................. 92
kinh số 8................................................................................................................................. 93

* Trang 5 *
device

kinh số 9 ................................................................................................................................ 95
kinh số 10............................................................................................................................... 96
28. Phẩm thanh văn............................................................................................................................ 99
kinh số 1................................................................................................................................. 99
kinh số 2............................................................................................................................... 115
kinh số 3............................................................................................................................... 116
kinh số 4............................................................................................................................... 120
kinh số 5............................................................................................................................... 131
kinh số 6............................................................................................................................... 134
kinh số 7............................................................................................................................... 137
29. Phẩm khổ lạc.............................................................................................................................. 140
kinh số 1............................................................................................................................... 140
kinh số 2............................................................................................................................... 144
kinh số 3............................................................................................................................... 146
kinh số 4............................................................................................................................... 148
kinh số 5............................................................................................................................... 150
kinh số 6............................................................................................................................... 152
kinh số 7............................................................................................................................... 156
kinh số 8............................................................................................................................... 158
kinh số 9 .............................................................................................................................. 160
kinh số 10............................................................................................................................. 161
30. Phẩm tu-đà.................................................................................................................................. 163
kinh số 1............................................................................................................................... 163
kinh số 2............................................................................................................................... 166
kinh số 3............................................................................................................................... 169
31. Phẩm tăng thượng...................................................................................................................... 198
kinh số 1............................................................................................................................... 198
kinh số 2............................................................................................................................... 205
kinh số 3............................................................................................................................... 211
kinh số 4............................................................................................................................... 212
kinh số 5............................................................................................................................... 214
kinh số 6 .............................................................................................................................. 219
kinh số 7 .............................................................................................................................. 221
kinh số 8............................................................................................................................... 223
kinh số 9............................................................................................................................... 231
kinh số 10............................................................................................................................. 233

* Trang 6 *
device

kinh số 11............................................................................................................................. 235
THIÊN NĂM PHÁP........................................................................................................................ 239
32. Phẩm thiện tụ.............................................................................................................................. 239
kinh số 1............................................................................................................................... 239
kinh số 2............................................................................................................................... 240
kinh số 3............................................................................................................................... 241
kinh số 4............................................................................................................................... 242
kinh số 5............................................................................................................................... 253
kinh số 6............................................................................................................................... 258
kinh số 7............................................................................................................................... 266
kinh số 8............................................................................................................................... 274
kinh số 9............................................................................................................................... 275
kinh số 10............................................................................................................................. 276
kinh số 11............................................................................................................................. 279
kinh số 12............................................................................................................................. 280
33. Phẩm năm vua............................................................................................................................ 283
kinh số 1............................................................................................................................... 283
kinh số 2............................................................................................................................... 289
kinh số 3............................................................................................................................... 307
kinh số 4............................................................................................................................... 310
kinh số 5............................................................................................................................... 314
kinh số 6 .............................................................................................................................. 315
kinh số 7............................................................................................................................... 316
kinh số 8............................................................................................................................... 317
kinh số 9............................................................................................................................... 317
kinh số 10............................................................................................................................. 318
34. Phẩm đẳng kiến.......................................................................................................................... 322
kinh số 1............................................................................................................................... 322
kinh số 2............................................................................................................................... 324
kinh số 3............................................................................................................................... 344
kinh số 4............................................................................................................................... 346
kinh số 5............................................................................................................................... 346
kinh số 6............................................................................................................................... 362
kinh số 7............................................................................................................................... 363
kinh số 8............................................................................................................................... 364
kinh số 9............................................................................................................................... 365

* Trang 7 *
device

kinh số 10............................................................................................................................. 366
35. Phẩm tà tụ................................................................................................................................... 370
kinh số 1............................................................................................................................... 370
kinh số 2............................................................................................................................... 371
kinh số 3............................................................................................................................... 372
kinh số 4............................................................................................................................... 373
kinh số 5............................................................................................................................... 375
kinh số 6............................................................................................................................... 376
kinh số 7............................................................................................................................... 377
kinh số 8............................................................................................................................... 381
kinh số 9 .............................................................................................................................. 383
kinh số 10............................................................................................................................. 388
36. Phẩm thính pháp......................................................................................................................... 394
kinh số 1............................................................................................................................... 394
kinh số 2............................................................................................................................... 394
kinh số 3............................................................................................................................... 395
kinh số 4............................................................................................................................... 395
kinh số 5............................................................................................................................... 397
THIÊN SÁU PHÁP......................................................................................................................... 427
37. Phẩm sáu trọng pháp.................................................................................................................. 427
kinh số 1............................................................................................................................... 427
kinh số 2............................................................................................................................... 428
kinh số 3............................................................................................................................... 439
kinh số 4............................................................................................................................... 446
kinh số 5............................................................................................................................... 447
kinh số 6............................................................................................................................... 451
kinh số 7............................................................................................................................... 456
kinh số 8............................................................................................................................... 460
kinh số 9............................................................................................................................... 463
kinh số 10............................................................................................................................. 466
38. Phẩm lực..................................................................................................................................... 479
kinh số 1............................................................................................................................... 479
kinh số 2............................................................................................................................... 480
kinh số 3............................................................................................................................... 481
kinh số 4............................................................................................................................... 483

* Trang 8 *
device

kinh số 5............................................................................................................................... 486
kinh số 6............................................................................................................................... 490
kinh số 7............................................................................................................................... 509
kinh số 8............................................................................................................................... 513
kinh số 9............................................................................................................................... 514
kinh số 10............................................................................................................................. 517
kinh số 11............................................................................................................................. 522
kinh số 12  .............................................................................................................................537

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

 
Tăng Nhất A- Hàm Tập 2