LOGO VNBET
TÁN THÁN PHẬT
(Đứng lên đánh khánh tụng)

Sắc Thân Như Lai đẹp,
Trong đời không ai bằng,
Không sánh, chẳng nghĩ bàn,
Nên nay con đảnh lễ.

Sắc thân Phật vô tận,
Trí tuệ Phật cũng thế,
Tất cả pháp thường trú,
Cho nên con về nương.

Sức chí lớn nguyện lớn,
Khắp độ chúng quần sinh,
Khiến bỏ thân nóng khổ,
Sinh kia nước mát vui.

Con nay sạch ba nghiệp,
Quy y và lễ tán,
Nguyện cùng các chúng sanh,
Đồng sinh nước Cực Lạc.

(Đại chúng đồng tụng nhất tâm dảnh lễ)

* Trang 8 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ