LOGO VNBET
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật,
Xin nguyện chúng sinh
Thể theo đạo cả,
Phát lòng vô thượng.  (1 lạy)

Tự quy y Pháp,
Xin nguyện chúng sinh,
Thấu rõ kinh tạng,
Trí tuệ như biển. ( 1 lạy)

Tự quy y Tăng,
Xin nguyện chúng sinh
Hết thảy đại chúng,
Tất cả không ngại. (1 lạy)

* Trang 137 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ