LOGO VNBET
PHỤC NGUYỆN

   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật liên toà chứng minh:
   Phục Nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hoà bình chúng sinh an lạc.
    Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng
oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
     Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và Thánh

* Trang 135 *
device

chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.
      Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị từ chấn tích quan lâm phóng ngọc hào quang hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sinh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng, phước tuệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghênh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký.
      Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà thị từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh vong linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp, tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh Độ.
      Phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, đồng sinh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ Vô Sinh, đồng thành Phật Đạo.

* Trang 136 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ