LOGO VNBET
Trừ phiền não trái oan. 1 lạy

11.
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Trải lòng thương muôn loại. 1 lạy

12.
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Chú vãng sinh không phai. 1 lạy

 
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (3 lạy)

PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH
              TÂY PHƯƠNG

Đệ tử chúng con,
Hiện là phàm phu,
Trong vòng sanh tử,
Tội chướng sâu nặng,
Luân chuyển sáu đường,

* Trang 131 *
device

Khổ không nói được,
Nay gặp tri thức,
Được nghe danh hiệu,
Bản nguyện công đức,
Phật A Di Đà,
Một lòng xưng niệm,
Cầu nguyện vãng sinh,
Nguyện Phật từ bi,
Xót thương chẳng bỏ,
Phóng quang nhiếp thọ,
Đệ tử chúng con,
Chưa biết Phật Thân,
Tứớng tốt quang minh,
Nguyện Phật thị hiện,
Cho con được thấy,
Lại thấy tướng màu,
Quán Âm Thế Chí,
Các chúng Bồ Tát,
Và thế giới kia,
Thanh tịnh trang nghiêm,
Vẻ đẹp quang minh,

* Trang 132 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ