LOGO VNBET
Con nay xin phát nguyện vãng sinh,
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ,

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 3 lần

Nam mô A Di Đà Phật. 108 lần
               A Di Đà Phật 1080 lần

 
PHÁT NGUYỆN ĐẢNH LỄ
PHẬT A  DI  ĐÀ
CẦU VÃNG SINH CỰC LẠC QUỐC
(Đọc lời phát nguyện này trước khi đảnh lễ Phật A Di Đà)
 
1. Kính Lạy Phật Di Đà
Con Nay Xin Phát Nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Hôm nay và mãi mãi. 1 lạy

* Trang 128 *
device

2. Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Cho trí sáng tâm khai. 1 lạy

3. Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Sống an vui, tự tại. 1 lạy

4. Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Không ác ý với ai. 1 lạy

5. Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Luôn nói lời từ ái. 1 lạy

6. Kính lạy Phật Di Đà
Con Nay xin phát nguyện, 

* Trang 129 *
device

Thường niệm danh hiệu Ngài,
Không gây khổ cho ai. 1 lạy

7. Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Hằng trì trai giữ giới. 1 lạy

8.
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,
Luôn nhẫn nại khoan dung. 1 lạy

9.
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sắc tài không đắm nhiễm. 1 lạy

10.
Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện,
Thường niệm danh hiệu Ngài,


 

* Trang 130 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ