LOGO VNBET
NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ
            NAM MÔ
Thường Tịch Quang Tịnh Độ
A Di Đà Như Lai
Pháp thân màu thanh tịnh
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

            NAM MÔ
Thật Báo Trang Nghiêm Độ
A Di Đà Như Lai
Thân tướng hải vi trần
Khắp pháp giới chư Phật  (1 lạy)

            NAM MÔ
Phương Tiện Thánh Cư Độ
A Di Đà Như Lai
Thân Trang Nghiêm giải thoát
Khắp pháp giới chư Phật. 1 lạy

* Trang 9 *
device

NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà Như Lai
Thân căn giới đại thừa
Khắp pháp giới chư Phật. 1 lạy

        NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
A Di Đà Như Lai
Thân hóa đến mười phương
Khắp pháp giới chư phật. 1 lạy

       NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
Giáo hạnh lý ba kinh
Tột nói bày y chánh
Khắp pháp giới Tôn Pháp. 1 lạy

* Trang 10 *
device

NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
Quán Thế Âm Bồ Tát
Thân tử kim muôn ức
Khắp pháp giới Bồ Tát. 1 lạy

NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
Đại Thế Chí Bồ Tát
Thân trí sáng vô biên
Khắp pháp giới Bồ Tát.1 lạy

NAM MÔ
Cõi An Lạc Phương Tây
Thanh tịnh đại hải chúng
Thân hai nghiêm phúc trí
Khắp pháp giới Thánh chúng. 1 lạy
 

* Trang 11 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ