LOGO VNBET
           NGUYỆN HƯƠNG
( Quỳ gối đưa nhang lên nguyện hương)
Nguyện mây hương màu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sinh
Đều phát lòng Bồ đề,
Hết một báo thân này
Sinh về cõi Cực Lạc.


( Nam Mô Hương Cúng Dường
     Bồ Tát Ma Ha Tát) ( 1 lạy)

* Trang 7 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ