LOGO VNBET
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo
4- Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng sinh kiêu mạn.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.
9- Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả.

 

* Trang 139 *
device

BỞI VẬY, ĐỨC PHẬT DẠY:
 
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần.
Lấy hoạn nạn làm giải thoát.
Lấy khúc mắc làm thú vị.
Lấy ma quân làm bạn đạo.
Lấy khó khăn làm thích thú.
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.
Lấy người chống đôi làm nơi giao du.
Coi thi ân như đôi dép bỏ.
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa.
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

 
   Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Đức Thế Tôn thực hiện tuệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung. Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại là làm sự thuận tiện và sự phá hoại lại làm sự tác thành cho ta?
 

* Trang 140 *
device

     Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dẫn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi gặp trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mà hết, đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào!
LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI
 

* Trang 141 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ