LOGO VNBET
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh là hạnh tốt lành,
Vô biên phúc đức, sẵn dành chúng sinh,
Nguyện cho tất cả hàm linh,
Thảy đều tỏ ngộ Phật danh diệu huyền.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh,
Nguyện trừ tội chướng điêu linh,
Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tiến làm.

Nguyện sinh cõi Tịnh siêu phàm,
Hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha,
Hoa nở thấy Phật hiện ra,
Vô sinh chứng ngộ bạn ta Thánh hiền.

Nguyện đem công đức hiện tiền,
Hướng về khắp cả các miền gần xa,
Con và cha mẹ, ông bà,
Chúng sinh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

* Trang 134 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ