LOGO VNBET
HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh,
Đồng sinh về Tịnh Độ

* Trang 138 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ