LOGO VNBET
                       CỬ TÁN

       (Đại chúng đồng tụng theo tiếng mõ)
Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

* Trang 12 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ