LOGO VNBET
Xin đều thấy rõ.

          CON NGUYỆN
Lâm chung không chướng ngại,
A Di Đà Phật rước từ xa,
Quán Âm cam lộ rưới nơi đầu,
Thế Chí Kim đài trao đỡ gót,
Trong một sát na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì,
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ,
Nghe xong liền ngộ vô sinh nhẫn,
Không rời an dưỡng lại Ta Bà,
Khéo đem phương tiện lợi quần sinh,
Hay lấy trần lao làm Phật sự,
Con nguyện như thế Phật chứng tri,
Kết cuộc về sau được thành tựu.

* Trang 133 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ