LOGO VNBET
      BỔ KHUYẾT TÂM KINH
Ma-Ha-Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa
               Tâm Kinh

 
             Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
             Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
             Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thi cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh,hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo,vô trí diệc, vô đắc.

* Trang 125 *
device

    Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
     Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
     Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Tức thuyết chú viết:
    “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề tát bà ha”. (3 lần)

 
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN

       Nam mô A Di đa bà dạ,
       Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
        A di rị đô bà tỳ

* Trang 126 *
device

A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa, tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.  (3 lần).

 
TÁN PHẬT A DI ĐÀ
 
Phật A Di Đà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,

Trong hào quang hóa vô số Phật.
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở phương tây thế giới an lành

* Trang 127 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ