LOGO VNBET
  Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng Ly sanh pháp, được các môn Đà la ni. Thanh tịnh hoan hỷ, an trụ trong thể tướng bình đẳng, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn, nơi Phật pháp mà không chứng được bậc Bất thối chuyển, thề không thành Chính giác”. 46- Nguyện được môn Tổng trì.
47- Nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn.
48- Nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển

                                PHẨM THỨ BẢY
                   QUYẾT THÀNH CHÁNH GIÁC

Này A Nan: Bấy giờ Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện rồi, liền đọc bài tụng:
      Con lập nguyện hơn đời,
      Tất đến đạo Vô Thượng,
      Nguyện này nếu không toại,
     Thề không thành Chánh giác.
      Lại làm đại thí chủ

* Trang 39 *
device

Cứu khắp kẻ cùng khổ,
Khiến các quần sanh kia ,
Đêm dài không ưu não ,
Phát sanh các căn lành,
Thành tựu quả Bồ đề.
Con nếu thành Chính giác,
Lấy tên Vô Lượng Thọ.
Chúng sanh nghe danh này,
Sanh về cõi nước con,
Thân kim sắc như Phật,
Tướng tốt thảy viên mãn,
Cũng đem tâm đại bi,
Lợi ích các quần sanh,
Ly dục sâu thiền định
Tịnh huệ tu phạm hạnh.
Nguyện đem trí huệ sáng,
Chiếu khắp mười phương cõi,
Tiêu trừ ba độc hại
Cứu khỏi các ách nạn,
Dứt sạch khổ tam đồ,
Diệt hết phiền não ám,

* Trang 40 *
device

Khai sáng mắt trí tuệ,
Chứng được thân quang minh
Đóng hết ba đường ác,
Mở rộng các cửa lành.
Vì chúng khai tạng pháp,
Rộng thí báu công đức,
Trí vô ngại như Phật,
Làm các hạnh từ mẫn.
Đạo Sư cả trời người,
Anh hùng khắp ba cõi,
Thuyết pháp sư tử hống,
Rộng độ các hữu tình
Viên mãn lời phát nguyện,
Tất cả đều thành Phật.
Nguyện này nếu thành tựu,
Đại thiên thảy chấn động.
Các thiên thần trên không,
Mưa xuống trân diệu hoa.
   Này A Nan! Tỳ kheo Pháp Tạng nói bài tụng này rồi, mặt đất chấn động sáu cách.

* Trang 41 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ