LOGO VNBET
vui mừng , cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lợi lớn , có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện ”.
PHẨM THỨ SÁU
PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN
     Pháp Tạng bạch rằng: “ Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin đức Thế Tôn thương xót nghe cho:
     Nếu con chứng được Vô thượng Bồ Đề, thành Đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa
 

* Trang 28 *
device

lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện, thề không thành Vô thượng Chính giác.
     1- Nguyện trong nước không có ác đạo.
     2- Nguyện không đọa ba đường ác.
     Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng ròng, đủ ba mươi hai tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan, nếu có tốt xấu, hình thể sai biệt, thề không thành Chính giác.
     3- Nguyện thân có sắc vàng ròng.
     4- Nguyện có ba mươi hai tướng tốt.
     5- Nguyện cho thân không sai biệt.
      Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước. Thấy rõ những việc thiện ác đã làm. Nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện, thề không thành Chính giác.

* Trang 29 *
device

6- Nguyện có túc mạng thông.
7- Nguyện có thiên nhãn thông.
8- Nguyện có thiên nhĩ thông.
     Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật, nếu không như vậy thề không thành Chính giác.
  9- Nguyện có tha tâm thông.
    Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại Ba la mật đa. Trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường, thề không thành Chính giác.
   10- Nguyện được thần túc thông.
   11- Nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật.
   Khi con thành Phật, nếu có chúng sinh sinh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại Niết bàn, thề không thành Chính giác.

* Trang 30 *
device

12- Nguyện quyết định thành bậc Chánh giác.
    Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhựt nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sau sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  13- Nguyện ánh sáng vô lượng.
  14- Nguyện chạm Quang minh được an lạc.
   Khi con thành Phật sống lâu vô lượng. Vô số Thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bậc Duyên giác trải qua trăm ngàn kiếp để tính đếm, nếu biết được số lượng ấy, thề không thành Chính giác.
   15- Nguyện thọ mạng vô lượng.
   16- Nguyện Thanh văn vô số.
   Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu
 

* Trang 31 *
device

không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành Chánh giác.
  17- Nguyện được chư Phật xưng tán.
   Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, thề không thành Chính giác. Ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.
  18- Nguyện mười niệm tất vãng sanh.
   Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công hạnh, hành sáu Ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sinh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung, con cùng Thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con
 

* Trang 32 *
device

được Bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện, thề không thành Chính giác.
  19- Nguyện nghe danh phát tâm.
  20- Nguyện lâm chung tiếp dẫn.
  Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về Cực Lạc, đều được toại ý; nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  21- Nguyện sám hối được vãng sanh
   Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhơn nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm Bồ đề, chán ghét nữ thân, mạng chung liền hóa thân
 

* Trang 33 *
device

nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương, sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  22- Nguyện trong nước không có người nữ.
  23- Nguyện nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam.
  24- Nguyện Liên hoa hóa sanh.
  Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng, lễ bái qui mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ tát, chư Thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ. Thường tu thù thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  25- Nguyện Thiên Nhân lễ kính.
  26- Nguyện nghe danh hiệu được phước.
  27- Nguyện tu thù thắng hạnh
  Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác. Chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định. Không còn

* Trang 34 *
device

nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc, như Tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sau, thề không thành Chính giác.
28- Nguyện nước không có tên "Bất thiện".
29- Nguyện trụ Chánh định tụ.
30- Nguyện vui như Tỳ kheo dứt sạch các lậu.
31- Nguyện không tham chấp thân
   Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng. Thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cùng tận. Rộng nói các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
 32- Nguyện được Na la diên thân.
33- Nguyện Quang minh trí tuệ biện tài.
 34- Nguyện khéo nói pháp yếu
  Khi con thành Phật, chúng sinh sinh vào nước con quyết chắc đến bậc Nhất Sinh Bổ Xứ. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ

* Trang 35 *
device

sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tín tâm, tu hạnh Bồ tát, hành nguyện Phổ Hiền, tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa ác thú, hoặc thích thuyết pháp, nghe pháp, hay hiện thần túc, tùy ý tu tập thảy đều viên mãn. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh giác.
   35- Nguyện nhất sanh bổ xứ.
   36- Nguyện giáo hóa tùy ý.
     Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật, liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  37- Nguyện y thực tự đến.
  38- Nguyện ứng niệm thọ cúng.
   Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sắc thù thắng vi diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn

* Trang 36 *
device

tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó v.v… Nếu không được như vậy, thề không thành Chinh giác.
 39- Nguyện trang nghiêm vô tận.
   Khi con thành Phật, vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn do tuần. Cây làm đạo tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báu cũng được thấy rõ vạn tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
   40- Nguyện có vô lượng cây sắc báu.
   41- Nguyện cây hiện cõi Phật.
    Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh, sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghì thế giới chư Phật khắp mười phương, chúng sinh

* Trang 37 *
device

thấy rồi sanh tâm hi hữu. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  42- Nguyện chiếu suốt mười phương.
     Khi con thành Phật, cùng tột dưới đất, trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện, lầu các, ao nước, hoa cây v.v… trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành, hương thơm xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  43- Nguyện hương báu xông khắp.
   Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật, nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát, Phổ đẳng Tam muội, các môn Tổng trì vào Tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy, thề không thành Chính giác.
  44- Nguyện phổ đẳng tam muội
  45- Nguyện trong định cúng Phật.

* Trang 38 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ