LOGO VNBET
PHẨM BỐN MƯƠI TÁM
NGHE KINH ĐƯỢC LỢI ÍCH

 
    Khi đức Thế Tôn nói kinh này rồi, có một vạn hai ngàn na do tha chúng sinh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, hai mươi ức chúng sinh chứng quả A na hàm, sáu ngàn tám trăm Tỳ kheo lậu tận tâm được giải thoát, bốn mươi ức Bồ Tát được bất thối chuyển, dùng công đức hoằng thệ mà tự trang nghiêm quả Vô Thượng Bồ đề, hai mươi lăm ức chúng sinh được bất thối nhẫn, bốn vạn ức na do tha trăm ngàn chúng sinh chưa từng phát nguyện thành Phật, nay mới phát tâm gieo các căn lành, nguyện sinh về Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà, đều sẽ vãng sinh về cõi Tịnh độ của Phật Vô Lượng Thọ, thảy đều thứ lớp thành Phật khắp các
phương cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Lại có tám vạn câu chi na do tha hữu tình ở mười

* Trang 123 *
device

phương cõi Phật, hoặc hiện vãng sinh, hoặc sẽ vãng sinh thấy Phật A Di Đà được thọ ký pháp nhẫn thành Vô thượng Bồ Đề, các hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với đức Phật A Di Đà.
     Bấy giờ đại thiên thế giới chấn động sáu cách, và hiện các hi hữu thần biến. Quang minh sáng chói chiếu khắp mười phương. Lại có chư Thiên giữa hư không tấu âm nhạc vi diệu, cho đến chư Thiên Sắc giới cũng nghe và khen chưa từng có, vô lượng hoa đẹp thơm rưới xuống.
     Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát và các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long, Bát bộ tất cả đại chúng nghe lời đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.
      Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.

* Trang 124 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ