LOGO VNBET
nên phải chuyên tâm tin thọ, trì tụng diễn thuyết tu hành.
 
      PHẨM BỐN MƯƠI LĂM
CHỈ LƯU LẠI MỘT KINH NÀY

       Ta nay vì chúng sanh mà nói kinh này, khiến thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, hễ có tâm nguyện cầu đều được như ý. Chớ để sau khi Ta diệt độ rồi sinh lòng nghi hoặc.
        Đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, Ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong một trăm năm, chúng sinh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát.
         Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin thích thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn.

* Trang 118 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ