LOGO VNBET
Tịnh độ cho đến quả Bồ Đề, quyết được sanh về cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát.
 
PHẨM BỐN MƯƠI HAI
BỒ TÁT VÃNG SINH

      Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Hiện nay có bao nhiêu các bậc Bất thối Bồ Tát ở cõi Ta bà này và các cõi Phật khác được sinh về nước Cực Lạc?”
      Này Di Lặc! Ở thế giới Ta bà này có bảy trăm hai mươi ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức đã sinh về Cực Lạc. Các bậc Bồ Tát sơ phát tâm, tu tập công đức đã được vãng sinh

* Trang 112 *
device

số lượng không thể tính được. Không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sinh về Cực Lạc, mà các cõi Phật khác cũng lại như vậy.
     Cõi nước của Đức Phật Viễn Chiếu có mười tám câu chi na do tha đại Bồ Tát sinh về cõi Cực Lạc.
     Cõi nước Đức Phật Bảo Tạng ở phương Đông Bắc có chín mươi ức bất thối Bồ Tát sinh về cõi Cực Lạc.
     Các bậc bất thối Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật Vô Lượng Âm, Đức Phật Quang Minh, đức Phật Long Thiên, đức Phật Thắng Lực, Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Ly Trần, Đức Phật Đức Thủ, Đức Phật Nhân Vương, Đức Phật Hoa Tràng đã vãng sinh số lượng mười trăm ức, hoặc trăm ngàn ức cho đến vạn ức vị.
     Đức Phật thứ mười hai hiệu là Vô Thượng Hoa, có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều

* Trang 113 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ