LOGO VNBET
PHẨM BA MƯƠI TÁM
LỄ PHẬT HIỆN ÁNH SÁNG

 
     Đức Phật bảo tôn giả A Nan: “Nếu ngươi muốn thấy đức Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng và các Bồ Tát A la hán v.v… ở cõi nước đó, nên đứng dậy quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật”.
    Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặt hướng về phương Tây, chấp tay đảnh lễ bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con nay nguyện được thấy đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, cúng dường phụng sự, vun trồng các căn lành.
     Khi vừa đảnh lễ liền thấy đức Phật A Di Đà, dung nhan nguy nguy, sắc tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ, cao lớn vượt trên tất cả thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng

* Trang 100 *
device

của đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bạch Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Cõi Phật thanh tịnh kia rất hiếm có, con nguyện mong được sinh về cõi đó”.
    Đức Thế Tôn nói những người được sinh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật, nhiều thiện căn phước đức, ngươi muốn sinh về cõi đó thì phải nhất tâm quy y mong cầu.
    Vừa nói lời ấy xong, trên tay Đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới chư Phật, cõi nước chư Phật. thảy đều hiện rõ như ở trước mắt. Do quang minh thanh tịnh thù thắng của Đức Phật A Di Đà, nên ở thế giới này như Hắc sơn, Tuyết sơn, Kim cang, Thiết vi các núi lớn nhỏ, sông suối rừng cây, cung điện của trời, người, tất cả cảnh giới đều sáng rõ, như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, hang hố, thảy đều sáng rõ, đồng một màu sắc, như thời kiếp thủy tai nước tràn đầy cả,vạn vật chìm ngập, thăm thẳm mênh

 

* Trang 101 *
device

mông, chỉ toàn là nước. Quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy, tất cả quang minh của Thanh Văn, Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật.
   Hàng tứ chúng trong đây, Thiên Long, Bát bộ, người và phi nhân v.v... đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao, oai đức nguy nguy, tướng hảo quang minh. Các hàng Thanh Văn, Bồ Tát cung kính vây quanh, như núi Tu Di đứng giữa biển cả. Thân Phật sáng rõ chiếu diệu thanh tịnh bình chánh, không có tạp uế và hình loại quái dị, chỉ cócác thứ báu trang nghiêm, Thánh Hiền chung ở.
   Tôn giả A Nan và các chúng Bồ Tát v.v… đều rất vui mừng hớn hở đảnh lễ năm vóc sát đất xưng niệm Nam mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Chư Thiên và chúng nhơn cho đến loài bò bay xuẩn động đều thấy hào

* Trang 102 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ