LOGO VNBET
PHẨM MƯỜI SÁU
NHÀ CỬA LẦU GÁC

        Giảng đường, tịnh xá , lầu quán , lan can nơi cõi Phật V ô Lượng Thọ cũng do bảy báu tự nhiên hóa thành . Lại có bạch châu ma ni nghiêm sức, sáng chói không bì được . Cung điện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy . Nơi đó có chỗ giảng kinh , tụng kinh, thọ kinh, nghe kinh, đi kinh hành trên đất . Tư đạo và tọa thiền trên không trun g, cũng có chỗ giảng tụng thọ thính kinh hành.
         Những vị tư đạo và tọa thiền là bậc đã chứng Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, hoặc A la hán. Vị chưa chứng A duy việt trí thì chứng A duy việt trí. Các vị ấy tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo đầy đủ pháp hỷ.

* Trang 55 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ