LOGO VNBET
                                          PHẬT NÓI

              ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
                                         THANH TỊNH
                          BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

                                  PHẨM THỨ NHẤT
                           PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG
    Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá, cùng với đại thánh chúng Tỳ kheo một vạn hai ngàn vị đã chứng thần thông:    
   Tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan v.v…là những bậc thượng thủ.
     Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp đến tập hội.
 

* Trang 15 *
device

 
Kinh Vô Lượng Thọ