LOGO VNBET
XIV. PHẨM SÔNG HẰNG QUẢNG THUYẾT
§  121. I. (S.v,137)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chi, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo... xuôi về Niết-bàn.
§   122-132. II-XII.(S.v,138)
(Như trên, cho đến phẩm Tầm Cầu)...
 
XV. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
(Nhiếp phục tham)
§   132-142. I-X. (S.v,138)
Gồm các kinh:
Chân Của Như Lai, Nóc Nhọn, Căn Rễ, Với Lõi, Cây, Hoa Lý, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, và Vải là thứ mười.
 
XVI. PHẨM CẦN DÙNG SỨC MẠNH
 (Nhiếp phục tham)
§   143-154. I-XII. (S.v,138)
Gồm các kinh:
Sức Mạnh, Hột Giống, Rắn, Cây, Ghè, Râu Lúa Mì, Hư Không, Mây, Tàu, Thuyền, Khách, Sông.

* Trang 554 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II