LOGO VNBET
XIV. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  141-150. I-X. THAM (S.v,242)
XV. PHẨM CÁC VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH
§  151-162. I-XII. THAM (S.v,212)
 
XVI. PHẨM TẦM CẦU
§  163-175. I-XII. THAM (S.v,242)
XVII. PHẨM BỘC LƯU
§   176-184. I-IX. THAM (S.v,242)
 
§   185. X. THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (S.v,242)
1)...
2) – Có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đây là năm thượng phần kiết sử. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập.
(Phẩm Bộc Lưu được thuyết rộng theo Căn Tương Ưng về nhiếp phục tham)

* Trang 645 *
device

* Trang 646 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II