LOGO VNBET
XII. PHẨM BỘC LƯU
§  118-127. I-IX. VIỄN LY (S.v,241)
(như trên)
§   128. X. THƯỢNG PHẦN (S.v,241)
1)...
2) – Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đây là năm thượng phần kiết sử. Để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận các thượng phần kiết sử này, năm căn cần phải tu tập. Thế nào là năm?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn liên hệ đến viễn ly... tu tập tuệ căn liên hệ đến viễn ly... hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập.
(Rộng thuyết như Căn Tương Ưng, phẩm Bộc Lưu)
 
XIII. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
§ 129. I. THAM (S.v,241)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng...
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn với cứu cánh nhiếp phục tham, với cứu cánh nhiếp phục sân, với cứu cánh nhiếp phục si... tu tập tuệ căn với cứu cánh... nhiếp phục si. Cũng vậy, Tỷ-kheo... thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§  130-140. II-XII. (S.v,242)
(Tóm tắt đề kinh:
Sáu thiên về phía Đông, sáu thiên về biển.
Sông Hằng thành mười hai, phẩm được đặt tên như vậy).

* Trang 644 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II