LOGO VNBET
Tỷ-kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp thuộc phần giác ngộ? Tín căn, này các Tỷ-kheo, là pháp thuộc phần giác ngộ... Tuệ căn là pháp thuộc phần giác ngộ, vì pháp ấy đưa đến giác ngộ. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những cây gì của chư Thiên cõi Ba mươi ba, cây Pàricchattaka được xem là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ.
 
69. IX. CÂY (3) (S.v,238)
1-2-3)... (như kinh § 68, chỉ khác, ở đây là những cây của các loài A-tu-la và cây Cittapàṭali được xem là tối thượng, với những thay đổi cần thiết).
 
§  70. X. CÂY (4) (S.v,238)
1-2-3)... (như kinh § 68, chỉ khác, ở đây là những cây của các Supaṇṇà (Kim xí điểu) và cây Kùṭasimbali được xem là tối thượng, với những thay đổi cần thiết)
 
VIII. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
§  71. I. VIỄN LY (S.v,239)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, Tỷ-kheo tu tập năm căn, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Và thế nào... xuôi về Niết-bàn?
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tấn căn... niệm căn... định căn.... tuệ căn.... hướng đến từ bỏ.

* Trang 642 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II