LOGO VNBET
VIII. PHẨM ĐOẠN DIỆT (S.v,132)
§   67. I. BẤT TỊNH (Tạp 27,30, Đại 2,197a)
I-VI. Tu tập tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo...
§   68.II. CHẾT (Tạp 27,31, Đại 2,197b)
I-VI. Tu tập tưởng chết này, này các Tỷ-kheo...
§   69. III. GHÊ TỞM (Tạp 27,38, Đại 2,198b)
I-VI. Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ-kheo...
§   70. IV. BẤT KHẢ LẠC HAY TOÀN THẾ GIỚI
I-VI. Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này các Tỷ-kheo...
§   71. V. VÔ THƯỜNG (Tạp 27,37, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo...
§   72. VI. KHỔ (Tạp 27,38, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo...
§    73. VII. VÔ NGÃ
I-VI. Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo...
§   74. VIII. ĐOẠN TẬN
I-VI. Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo...
§   75. IX. LY THAM
I-VI. Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo...

* Trang 549 *
device

VIII. PHẨM ĐOẠN DIỆT (S.v,132)
 
§   67. I. BẤT TỊNH (Tạp 27,30, Đại 2,197a)
I-VI. Tu tập tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo...
§   68.II. CHẾT (Tạp 27,31, Đại 2,197b)
I-VI. Tu tập tưởng chết này, này các Tỷ-kheo...
§   69. III. GHÊ TỞM (Tạp 27,38, Đại 2,198b)
I-VI. Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ-kheo...
§   70. IV. BẤT KHẢ LẠC HAY TOÀN THẾ GIỚI
I-VI. Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này các Tỷ-kheo...
§   71. V. VÔ THƯỜNG (Tạp 27,37, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo...
§   72. VI. KHỔ (Tạp 27,38, Đại 2,198a)
I-VI. Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo...
§    73. VII. VÔ NGÃ
I-VI. Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo...
§   74. VIII. ĐOẠN TẬN
I-VI. Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo...
§   75. IX. LY THAM
I-VI. Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo...

* Trang 550 *
device

đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ...
5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn đưa đến lạc trú lớn.

* Trang 551 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II