LOGO VNBET
VII. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§   69-78.II-XII. THAM (S.v,252)
Gồm các kinh:
Như Lai, Chân, Nóc Nhọn, Rễ, Lõi, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Vải, tất cả là mười.
VIII. PHẨM LỰC
§   79-90.I-XII. (S.v,252) THAM
Gồm các kinh:
Lực. Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.
IX. PHẨM TẦM CẦU
§  91-100.I-X. THAM (S.v,252)
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ Ái.

* Trang 654 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II