LOGO VNBET
VII. PHẨM HƠI THỞ VÔ HƠI THỞ RA
 
§   57. I. BỘ XƯƠNG (Tạp 27,38, Đại 2,198a) (S.v,129)
 I. QUẢ LỚN, LỢI ÍCH LỚN
1) Sàvatthi...
2) – Tu tập cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn.
3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
5) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn.
 
 II. TRÍ VÀ BẤT HOÀN (Aññà, sativà)
1)...
2) – Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn.
3) Tu tập cốt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, này các

* Trang 546 *
device

Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn.
 
 III. NGHĨA LỢI LỚN
1)...
2) – Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn.
3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn?... (Như số 4,5 đoạn trên).
IV. AN ỔN LỚN KHỎI KHỔ ÁCH
(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi khổ ách)
V. HỨNG KHỞI LỚN (Savegà) (S.v,130)
(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn)
 VI. LẠC TRÚ (S.v,131)
(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú)
§   58. II. CÔN TRÙNG ĂN (Puḷavaka)
I-VI) Tu tập tưởng bị trùng ăn, này các Tỷ-kheo...
§   59.III. XANH BẦM (Vinilaka)
I-VI. Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo...
§   60. IV. BỊ NỨT NẺ (Vicchiddaka)
I-VI. Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo…
§   61. V. SƯNG PHỒNG LÊN (Uddhumàtaka)
I-VI. Tu tập tưởng xác bị sưng phồng lên, này các Tỷ-kheo...
§   62. VI. TỪ (Tạp 27,33, Đại 2,197c)
I-VI. Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo...

* Trang 547 *
device

§   63. VII. BI (Karuṇā)
I-VI. Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo...
§   64. VIII. HỶ (Muditā)
I-VI. Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo...
§  65. IX. XẢ (Upekkhā)
I-VI. Tu tập xả tâm, này các Tỷ-kheo...
§   66. X. HƠI THỞ VÔ HƠI THỞ RA (Ānāpāna)
I-VI. Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo...

* Trang 548 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II