LOGO VNBET
VII. PHẨM ĐẠI TRÍ TUỆ
 
§  62. I. ĐẠI (S.v,412)
4)... đưa đến đại trí tuệ...
 
§   63. II. QUẢNG ĐẠI (Puthu)(S.v,412)
4)... đưa đến quảng đại trí tuệ...
 
§  64. III. TĂNG TRƯỞNG (Vipula) (S.v,412)
4)... đưa đến tăng trưởng trí tuệ...
 
§   65. IV. THÂM SÂU (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ thâm sâu...
 
§  66. V. KHÔNG CÓ NGANG BẰNG (Asamatta) (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ không có ngang bằng...
 
§  67. VI. SUNG MÃN (Bhùri) (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ sung mãn...
 
§  68. VII. NHIỀU (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ sung túc...
 
§   69. VIII. NHANH LẸ (Sìgha) (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ nhanh nhẹn...
§  70. IX. KHINH AN (S.v,412)
2)... đưa đến trí tuệ khinh an...

* Trang 774 *
device

§   71. X. HOAN HỶ (Hàsa) (S.v,412)
4)... đưa đến trí tuệ hoan hỷ...
§   72. XI. TỐC HÀNH (S.v,413)
4)... đưa đến trí tuệ tốc hành...
§   73. XII. SẮC BÉN (S.v,413)
4)... đưa đến trí tuệ sắc bén...
§   74. XIII. THỂ NHẬP (Nibbedhika) (S.v,413)
4)... đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bốn? (như trên)...

* Trang 775 *
device

* Trang 776 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II