LOGO VNBET
PHẦN HAI
 PHẨM HAI
§  I. VÔ VI
I. CHỈ (S.iv,362)
1) – Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe.
2) – Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si; này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta thuyết về con đường đưa đến vô vi.
5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm cho các Ông.
6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.
 
  II. QUÁN.
1)– Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về vô vi và con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe.
2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si; này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
4-6)... (như trên).

* Trang 402 *
device

III. SÁU ĐỊNH (1) (S,iv,362)
1-2)...
3) – Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định có tầm có tứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi... (như trên)...
 
  IV. SÁU ĐỊNH (2)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định không tầm, chỉ có tứ ; này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.     
V. SÁU ĐỊNH (3)
1-2)...
3) – Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định không tầm không tứ; này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
 
VI. SÁU ĐỊNH (4)
1-2)...
3) – Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
VII. SÁU ĐỊNH (5)
1-2)...
3) – Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định Vô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
VIII. SÁU ĐỊNH (6)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
 
IX. BỐN NIỆM XỨ (1) (S.iv,363)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi...

* Trang 403 *
device

X - XII. BỐN NIỆM XỨ (2-4)
1-2)...
3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
XIII. BỐN CHÁNH CẦN (1)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
 
XIV - XVI. BỐN CHÁNH CẦN (2-4)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.
 
XVII. BỐN NHƯ Ý TÚC (1) (S.iv,365)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi...
 
XVIII-XX. BỐN NHƯ Ý TÚC (2-4)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với tâm Thiền định, tinh cần hành... câu hữu với tinh tấn Thiền định... câu hữu với tư duy Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi.

* Trang 404 *
device

XXI. NĂM CĂN (1) (S.iv,365)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
XXII-XXV. NĂM CĂN (2-5)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
XXVI-XXX. NĂM LỰC (1-5) (S.iv,336)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... tấn lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
XXXI-XXXVII.BẢY GIÁC CHI (1-7)(S.iv,367)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác chi... trạch pháp giác chi... tinh tấn giác chi... hỷ giác chi... khinh an giác chi... định giác chi... xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
XXXVIII-XLV. TÁM CHÁNH ĐẠO (1-8) (S.iv,367)
1-2)...
3)– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri kiến... chánh tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định,

* Trang 405 *
device

y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y  cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...
 
§  II. ĐÍCH CUỐI CÙNG (Antaṃ) (S.iv,368)
I-XLV.
1)– Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về mục đích cuối cùng và con đường đưa đến mục đích cuối cùng, hãy lắng nghe.
2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối cùng?... (giống như đoạn về Vô Vi, từ I đến XLV).
 
§  III. VÔ LẬU (S.iv,360)
I-XLV.
1)– Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô lậu và con đường đưa đến vô lậu, hãy lắng nghe.
2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống như đoạn về Vô Vi, từ I đến XLV).
§  IV. SỰ THẬT (Saccaṃ)...
§  V. BỜ BÊN KIA (Pàraṃ)...
§  VI. TẾ NHỊ (Nipuṇaṃ)...
§  VII. KHÓ THẤY ĐƯỢC (Sududdasaṃ)...
§  VIII. KHÔNG GIÀ (Ajajjaraṃ)...
§  IX. THƯỜNG HẰNG (Dhuvaṃ)...
§  X. KHÔNG SUY YẾU (Apalokitaṃ)...
§  XI. KHÔNG THẤY (Anidassanaṃ)...
§  XII. KHÔNG LÝ LUẬN (Nippapañcaṃ)...

* Trang 406 *
device

§  XIII. TỊCH TỊNH (Santaṃ)...
§  XIV. BẤT TỬ (Amataṃ)...
§  XV. THÙ THẮNG (Paṇītaṃ)...
§  XVI. AN LẠC (Sivaṃ)...
§  XVII. AN ỔN (Khemaṃ) …
§  XVIII. ÁI ĐOẠN TẬN... (Taṇhākkhayaṃ)
§  XIX. BẤT KHẢ TƯ NGHÌ (Acchariyaṃ)...
§  XX. HY HỮU (Abhūtaṃ)...
§  XXI. KHÔNG TAI HỌA (Anītikaṃ)...
§  XXII. KHÔNG BỊ TAI HỌA (Anītakdhammaṃ)...
§  XXIII. NIẾT-BÀN... (Nibbānaṃ)
§  XXIV. KHÔNG TỒN TẠI (Avyāpajjhaṃ)...
§  XXV. LY THAM (Virāgo)...

§  XXVI. THANH TỊNH... (Suddhi)

§  XXVII. GIẢI THOÁT (Mutti)...

§  XXVIII. KHÔNG CHỨA GIỮ (Anālayo)...

§  XXIX. NGỌN ĐÈN (Dīpaṃ)...

* Trang 407 *
device

§  XXX. HANG ẨN (Leṇaṃ)...
§  XXXI. PHÁO ĐÀI (Tāṇaṃ)...
§  XXXII. QUY Y (Saraṇaṃ)...
 
§  XXXIII. ĐẾN BỜ BÊN KIA (Parāyanaṃ)
1) – Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về sự đến bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia, hãy lắng nghe.
2) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đến bờ bên kia? Này các Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si; này các Tỷ-kheo, đây gọi là đến bờ bên kia.
3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Thân niệm, này các Tỷ-kheo, là con đường đưa đến bờ bên kia.
4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ bên kia, Ta thuyết về con đường đưa đến bờ bên kia.
5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.
6) – Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.
ii
...(ii-xlv Như trên)...

* Trang 408 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II