LOGO VNBET
MỤC LỤC

TẬP III. THIÊN UẨN  (tiếp theo)
CHƯƠNG HAI: TƯƠNG ƯNG RÀDHA
I. PHẨM THỨ NHẤT .................................................................... 43
1. MÀRA: ........................................................................................ 43
2. CHÚNG SANH............................................................................ 44
3. SỢI DÂY TÁI SANH................................................................... 45
4. SỞ BIẾN TRI............................................................................... 45
5. SA-MÔN (1)................................................................................. 46
6. SA-MÔN (2)................................................................................. 46
7. BẬC DỰ LƯU.............................................................................. 46
8. BẬC A-LA-HÁN.......................................................................... 47
9. DỤC THAM (1)........................................................................... 47
10. DỤC THAM (2)......................................................................... 47
II. PHẨM THỨ HAI........................................................................ 48
1. MÀRA.......................................................................................... 48
2. TÁNH CHẤT CỦA MÀRA ....................................................... 48
3. VÔ THƯỜNG.............................................................................. 48
4. VÔ THƯỜNG TÁNH.................................................................. 48
5. KHỔ............................................................................................. 49
6. KHỔ TÁNH................................................................................. 49
7. VÔ NGÃ....................................................................................... 49
8. VÔ NGÃ TÁNH........................................................................... 49
9. TẬN PHÁP .................................................................................. 49
10. DIỆT PHÁP................................................................................ 49
11. TẬP KHỞI PHÁP...................................................................... 49
12. ĐOẠN DIỆT PHÁP................................................................... 49
III. PHẨM SƠ VẤN......................................................................... 50
1. VỀ MÀRA.................................................................................... 50
2. ĐOẠN DIỆT TÁNH.................................................................... 51
IV. PHẨM THÂN CẬN................................................................... 51
1. MÀRA (Phẩm III-Sơ Vấn).......................................................... 51
2. MÀRA (Phẩm III- Sơ Vấn)......................................................... 51
3. VÔ THƯỜNG.............................................................................. 51
4. VÔ THƯỜNG TÁNH.................................................................. 51
5. KHỔ............................................................................................. 51
6. KHỔ TANH................................................................................. 51

* Trang 11 *
device

7. VÔ NGÃ (Phẩm III- Sơ Vấn)...................................................... 51
8. VÔ NGÃ TÁNH (Phẩm III- Sơ Vấn).......................................... 51
9. TẬN DIỆT (Phẩm III- Sơ Vấn)................................................... 51
10. ĐOẠN DIỆT (Phẩm III- Sơ Vấn).............................................. 51
11. TẬP KHỞI (Phẩm III- Sơ Vấn)................................................ 51
12. ĐOẠN DIỆT TÁNH (Phẩm III- Sơ Vấn)................................. 51
              CHƯƠNG BA: TƯƠNG ƯNG KIẾN
I. PHẨM DỰ LƯU........................................................................... 53

1. GIÓ............................................................................................... 53
2. CÁI NÀY LÀ CỦA TÔI.............................................................. 54
3. CÁI NÀY LÀ TỰ NGÃ............................................................... 56
4. CÓ THỂ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI............................................ 57
5. KHÔNG CÓ................................................................................. 57
6. ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH ĐỘNG............................................... 58
7. NHÂN........................................................................................... 59
8. ĐẠT TÀ KIẾN............................................................................. 59
9. THẾ GIAN LÀ THƯỜNG.......................................................... 60
10. THẾ GIAN LÀ VÔ THƯỜNG................................................. 60
11. HỮU BIÊN................................................................................. 60
12. VÔ BIÊN.................................................................................... 60
13. MẠNG VỚI THÂN LÀ MỘT................................................... 61
14. MẠNG VỚI THÂN LÀ KHÁC................................................. 61
15. NHƯ LAI CÓ TỒN TẠI............................................................ 61
16. NHƯ LAI KHÔG CÓ TỒN TẠI............................................... 61
17. NHƯ LAI CÓ TỒN TẠI VÀ KHÔNG CÓ TỒN TẠI............. 61
18. NHƯ LAI KHÔNG TỒN TẠI
VÀ KHÔNG KHÔNG TỒN TẠI.................................................... 61
II. PHẨM TRÙNG THUYẾT (1).................................................... 63
1. GIÓ............................................................................................... 63
2. PHI HỮU PHI VÔ....................................................................... 63
III. PHẨM TRÙNG KHUYẾT (2).................................................. 63
1. TỰ NGÃ CÓ SẮC....................................................................... 63
2. TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC........................................................ 63
3. TỰ NGÃ CÓ SẮC VÀ KHÔNG CÓ SẮC................................. 63
4. TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC VÀ KHÔNG KHÔNG SẮC......... 63
5. THUẦN LẠC .............................................................................. 63
6. THUẦN KHỔ.............................................................................. 63
7. THUẦN LẠC VÀ THUẦN KHỔ............................................... 63
8. CHẲNG PHẢI KHỔ CHẲNG PHẢI LẠC................................ 63
IV. PHẦM TRÙNG KHUYẾT (3).................................................. 64

* Trang 12 *
device

V. PHẨM TRÙNG KHUYẾT (4).................................................... 64
         CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG NHẬP

1. CON MẮT.................................................................................... 65
2. SẮC.............................................................................................. 65
3. THỨC........................................................................................... 65
4. XÚC.............................................................................................. 66
5. THỌ.............................................................................................. 66
6. TƯỞNG........................................................................................ 66
7. TƯ................................................................................................. 66
8. ÁI.................................................................................................. 66
9. GIỚI............................................................................................. 66
10. UẨN............................................................................................ 66
           CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG SANH
1. CON MẮT.................................................................................... 67
2. SẮC.............................................................................................. 67
3. THỨC........................................................................................... 67
4. XÚC.............................................................................................. 67
5. THỌ.............................................................................................. 67
6. TƯỞNG........................................................................................ 68
7. TƯ................................................................................................. 68
8. ÁI.................................................................................................. 68
9. GIỚI............................................................................................. 68
10. UẨN............................................................................................ 68
          CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO
1. CON MẮT.................................................................................... 69
2. SẮC.............................................................................................. 69
3. THỨC........................................................................................... 69
4. XÚC.............................................................................................. 69
5. THỌ.............................................................................................. 69
6. TƯỞNG........................................................................................ 70
7. TƯ................................................................................................. 70
8. ÁI.................................................................................................. 70
9. GIỚI............................................................................................. 70
10. UẨN............................................................................................ 70
             CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG SĀRIPUTTA
1. LÝ................................................................................................. 71
2. KHÔNG TẦM ............................................................................ 71
3. HỶ................................................................................................ 72
4. XẢ................................................................................................. 72
5. KHÔNG VÔ BIÊN XỨ............................................................... 73

* Trang 13 *
device

6. THỨC VÔ BIÊN XỨ................................................................... 73
7. VÔ SỞ HỮU XỨ.......................................................................... 73
8. PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ........................................... 73
9. DIỆT TẬN ĐỊNH......................................................................... 73
10. SŪCIMUKHĪ.............................................................................. 74
             CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG LOÀI RỒNG
1. CHỦNG LOẠI............................................................................. 77
2. DIỆU THẮNG............................................................................. 77
3. UPOSATHA (Bồ-tát) (1).............................................................. 77
4. UPOSATHA (2)........................................................................... 78
5. UPOSATHA (3)........................................................................... 78
6. UPOSATHA (4)........................................................................... 78
7. NGHE (1)..................................................................................... 78
8. NGHE (2)..................................................................................... 79
9. NGHE (3)..................................................................................... 79
10. NGHE (4)................................................................................... 79
11. ỦNG HỘ BỐ THÍ (1)................................................................. 79
12-14. ỦNG HỘ BỐ THÍ(2-4)......................................................... 80
           CHƯƠNG CHÍN : TƯƠNG ƯNG KIM XÍ ĐIỂU
1. CHỦNG LOẠI............................................................................. 81
2. MANG ĐI..................................................................................... 81
3. LÀM HAI HẠNH........................................................................ 82
4-6. LÀM HAI HẠNH (2-4)............................................................. 82
7. ỦNG HỘ BỐ THÍ........................................................................ 82
8-10. ỦNG HỘ BỐ THÍ (2-4).......................................................... 83
           CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG CÀN-THÁT-BÀ
1. CHỦNG LOẠI............................................................................. 85
2. THIỆN HÀNH............................................................................. 85
3. KẺ BỐ THÍ.................................................................................. 86
4-12. KẺ BỐ THÍ (2-10).................................................................. 86
13. ỦNG HỘ BẰNG BỐ THÍ.......................................................... 86
14-23. ỦNG HỘ BẰNG BỐ THÍ (2-10).......................................... 86
          CHƯƠNG MƯỜI MỘT:TƯƠNG ƯNG THẦN MÂY
1.CHỦNG LOẠI.............................................................................. 87
2. THIỆN HÀNH............................................................................. 87
3. ỦNG HỘ BẰNG BỐ THÍ............................................................ 88
4-7. ỦNG HỘ BỐ THÍ (2-5)............................................................ 88
8. LẠNH........................................................................................... 88
9. TRỜI NÓNG................................................................................ 89
10. TRỜI SẤM................................................................................. 89
11. TRỜI GIÓ.................................................................................. 89

* Trang 14 *
device

12. TRỜI MƯA................................................................................ 89
           CHƯƠNG MƯỜI HAI: TƯƠNG ƯNG VACCHAGOTTA
1. VÔ TRI......................................................................................... 91
2. VÔ KIẾN...................................................................................... 92
3. KHÔNG HIỆN QUÁ................................................................... 92
4. KHÔNG LIỄU TRI (1-5)............................................................. 92
5. KHÔNG THÔNG ĐẠT (1-5)...................................................... 92
6. KHÔNG ĐẲNG QUÁN (1-5)...................................................... 92
7. KHÔNG TÙY QUÁN (1-5)......................................................... 92
8. KHÔNG CẬN QUÁN (1-5)......................................................... 92
9. KHÔNG ĐẲNG SÁT (1-5).......................................................... 92
10. KHÔNG CẬN SÁT (1-5)........................................................... 92
11. KHÔNG HIỆN KIẾN (1-5)....................................................... 92
           CHƯƠNG MƯỜI BA: TƯƠNG ƯNG THIỀN
1. THIỀN ĐỊNH THIỀN CHỨNG.................................................. 93
2. CHỈ TRÚ...................................................................................... 93
3. XUẤT KHỞI................................................................................ 94
4. THUẦN THỤC............................................................................ 94
5. SỞ DUYÊN.................................................................................. 94
6. HÀNH CẢNH.............................................................................. 94
7. SỞ NGUYỆN............................................................................... 94
8. THẬN TRỌNG............................................................................ 94
9. KIÊN TRÌ..................................................................................... 94
10. THÍCH ỨNG.............................................................................. 95
11. CHỈ TRÚ TRONG THIỀN CHỨNG........................................ 95
12. XUẤT KHỞI TỪ THIỀN CHỨNG.......................................... 95
13. THUẦN THỤC TRONG THIỀN CHỨNG.............................. 95
14. SỞ DUYÊN TRONG THIỀN CHỨNG.................................... 95
15. HÀNH CẢNH TRONG THIỀN CHỨNG................................ 95
16. SỞ NGUYỆN TRONG THIỀN CHỨNG................................. 95
17. THẬN TRỌNG TRONG THIỀN CHỨNG.............................. 96
18. KIÊN TRÌ TRONG THIỀN CHỨNG...................................... 96
19. THÍCH ỨNG TRONG THIỀN CHỨNG................................. 96
20. CHỈ TRÚ-XUẤT KHỞI............................................................ 96
21-27. THUẦN THỤC CHO ĐẾN THÍCH ỨNG.......................... 96
28. XUẤT KHỞI-THUẦN THỤC.................................................. 96
29-34. SỞ DUYÊN THÍCH ỨNG................................................... 97
35. THUẦN THỤC-SỞ DUYÊN..................................................... 97
36-45. THUẦN THỤC..................................................................... 97
46. SỞ DUYÊN-HÀNH CẢNH....................................................... 98
47-55. SỞ DUYÊN........................................................................... 98
56. HÀNH CẢNH-SỞ NGUYỆN.................................................... 98
57-59. HÀNH CẢNH....................................................................... 98
60. SỞ NGUYỆN-THẬN TRỌNG.................................................. 98

* Trang 15 *
device

61-62. SỞ NGUYỆN VÀ KIÊN TRÌ............................................. 99
63. THẬN TRỌNG VÀ KIÊN TRÌ............................................... 99
64. KIÊN TRÌ VÀ THÍCH ỨNG................................................... 99
                              TẬP IV. THIÊN SÁU XỨ
             CHƯƠNG MỘT: TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ
                                        PHẦN MỘT

NĂM MƯƠI KINH THỨ NHẤT
I. PHẨM VÔ THƯỜNG................................................................ 103
1. I. VÔ THƯỜNG (1) NỘI........................................................... 103
2. II. KHỔ (1) NỘI......................................................................... 104
3. III. VÔ NGÃ (1) NỘI................................................................. 104
4. IV. VÔ THƯỜNG (2) NGOẠI................................................... 104
5.V. KHỔ (2) NỘI.......................................................................... 105
6. VI. VÔ NGÃ (2) NỘI................................................................. 105
7. VII. VÔ THƯỜNG (3) NGOẠI................................................. 106
8.VIII. KHỔ (3) NỘI...................................................................... 106
9. IX. VÔ NGÃ (3) NỘI................................................................. 106
10. X. VÔ THƯỜNG (4) NGOẠI.................................................. 107
11. XI. KHỔ (4) NGOẠI................................................................ 107
12. XII. VÔ NGÃ (4) NGOẠI........................................................ 108
II. PHẨM SONG ĐÔI.................................................................... 109
13. I. CHÁNH GIÁC(1)................................................................. 109
14. II. CHÁNH GIÁC (2)............................................................... 110
15. III. VỊ NGỌT (1)...................................................................... 110
16. IV. VỊ NGỌT (2)...................................................................... 111
17. V. NẾU KHÔNG CÓ (1).......................................................... 112
18. VI. NẾU KHÔNG CÓ (2)........................................................ 113
19. VII. VỚI ƯA THÍCH (1).......................................................... 113
20.VIII. VỚI ƯA THÍCH (2)......................................................... 113
21. IX. SỰ SANH KHỞI (1)........................................................... 113
22. X. SỰ SANH KHỞI (2)............................................................ 114
III. PHẨM TẤT CẢ....................................................................... 115
23. I. TẤT CẢ................................................................................. 115
24. II. ĐOẠN TẬN (1).................................................................... 115
25. III. ĐOẠN TẬN (2).................................................................. 116
26. IV. LIỄU TRI (1)...................................................................... 116
27. V. LIỄU TRI (2)....................................................................... 117
28. VI. BỊ BỐC CHÁY................................................................... 118
29. VII. MÙ LÒA........................................................................... 119
30. VIII. THÍCH HỢP (1).............................................................. 120
31. IX. THÍCH HỢP (2)................................................................. 122
32. X. THÍCH HỢP (3).................................................................. 123

* Trang 16 *
device

IV. PHẨM SANH PHÁP .............................................................125
§ 33.I.SANH ................................................................................125
§ 34.II. BỊ GIÀ................................................................................125
§ 35.III. BỊ BỆNH ..........................................................................125
§ 36.IV. BỊ CHẾT..................................................................... 125
§ 37.V. BỊ SẦU  ........................................................................ 125
§ 38.VI. BỊ PHIỀN NÃO....................................................... 125
§ 39.VII. BỊ ĐOẠN TẬN......................................................... 126
§ 40.VIII. BỊ TIÊU DIỆT..........................................................  126
§ 41.IX. TẬP KHỞI..................................................................126
§ 42.X. ĐOẠN DIỆT................................................................... 126
V. PHẨM VÔ THƯỜNG  ......................................................    127
§43.I. VÔ THƯỜNG.................................................................... 127
 44. II. KHỔ.......................................................................127
45. III. VÔ NGÃ ................................................................................ 127
46. IV. CẦN PHẢI THẮNG TRI  .........................................127
47. V. CẦN PHẢI LIỄU TRI  .............................................................127
48. VI. CẦN PHẢI ĐOẠN TẬN ......................................................... 127
49. VII. CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ .....................................................127
50. VIII. CẦN PHẢI THẮNG TRI, LIỄU TRI........................................... 127
51. IX. BỊ PHIỀN LỤY ...............................................................................127
52. X. BỊ ÁP ĐẢO..................................................................................... 127                                                                                                                                                                                        
                                                 PHẦN HAI:
                                        NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI 

I. PHẨM VÔ MINH .............................................................................. 129 
§ 53.I. VÔ MINH...................................................................................... 129
§ 54.II KIẾT SỬ (1)................................................................................... 129
§ 55.III. KIẾT SỬ (2)................................................................................. 130
§ 56-57.IV-V. CÁC LẬU HOẶC (1-2)...................................................... 130
§ 58-59.VI-VII. CÁC TÙY MIÊN (1-2)................................................... 130
§ 60.VIII. LIỄU TRI ................................................................................. 130
§ 61.IX. ĐƯỢC CHẤM DỨT (1)............................................................. 131
§ 62.X. ĐƯỢC CHẤM DỨT (2) ...............................................................131
 II. PHẨM MIGAJÀLA  
§ 63.I. BỞI MIGAJÀLA ..............................................................................133
§ 64.II. MIGAJÀLA................................................................................... 134
§ 65.III.SAMIDDHI (I)............................................................................... 135
§ 66.IV.SAMIDDHI (2)............................................................................... 136
§ 67.V.SAMIDDHI (3)................................................................................. 136
§ 68.VI.SAMIDDHI (4)............................................................................... 136
§ 69.VII.UPASENA........................................................................................ 137
§ 70.VIII.UPAVÀNA (1) ...............................................................................138
§ 71.IX. SÁU XÚC XỨ (1)............................................................................ 139

* Trang 17 *
device

§ 72.X. SÁU XÚC XỨ (2) ...................................................................140
§ 73.XI.SÁU XÚC XỨ (3) ...................................................................141
   III. PHẨM BỆNH  ............................................................................ 142
§ 74.I.BỆNH (1)................................................................................... 142
§ 75.II. BỆNH (2)................................................................................. 143
§ 76.III. RÀDHA (1)............................................................................ 144
§ 77.IV.RÀDHA (2) ..............................................................................144
§ 78.V.RÀDHA (2)................................................................................ 145
§ 79.VI.VÔ MINH (I)............................................................................ 145
§ 80.VII.VÔ MINH (2) ..........................................................................146
§ 81.VIII. TỶ-KHEO.............................................................................. 146
§ 82.IX. THẾ GIỚI .................................................................................147
  IV. PHẨM CHANNA  
§ 84. I. BIẾN HOẠI............................................................................... 148
§ 85. II. TRỐNG KHÔNG ....................................................................148
§ 86. III. VẮN TẮT  ................................................................................149
§ 87. IV. CHANNA  ............................................................................... 150
§ 88. V. PUNNA....................................................................................   153
§ 89. VI. BÀHIYA  .................................................................................. 156
§ 90. VII. ÁI NHIỄM  .............................................................................. 157
§ 91. VIII. ÁI NHIỄM ..............................................................................  158
§ 92. IX. CẢ HAI...................................................................................... 159
§ 93. X. CẢ HAI........................................................................................ 160
 V. PHẨM TỪ BỎ  
§ 94. I. THÂU NHIẾP  ...............................................................................162
§ 92. II. THÂU NHIẾP ................................................................................ 164
§ 96. III. THỐI ĐỌA  .................................................................................. 171
§ 96. IV. SỐNG PHÓNG DẬT ..................................................................... 172
§ 98. V. NHIẾP HỘ  .................................................................................... 173
§ 99. VI. THIỀN ĐỊNH  .............................................................................. 174
§ 100. VII. THIỀN TỊNH  ............................................................................. 175
§ 101. VIII. KHÔNG PHẢI CỦA CÁC ÔNG .........................................  175
§ 102. IX. KHÔNG PHẢI CỦA CÁC ÔNG  .............................................. 176
§ 103. X. UDDAKA  ................................................................................... 176
                                             PHẦN BA :
                              NĂM  MƯƠI  KINH THỨ BA  

  I. PHẨM AN ỔN, KHỎI  CÁC KHỔ ÁCH  

§ 104. I. NGƯỜI ĐƯỢC AN ỔN, KHỎI CÁC KHỔ ÁCH  ............................ 178
§ 105. II. CHẤP THỦ   ....................................................................................179
§ 106. III. KHỔ  ............................................................................................ 179
§ 107. IV. THẾ GIỚI.................................................................................... 180

* Trang 18 *
device

§ 108. V. THẮNG  ............................................................................. 181
§ 109. VI. KIẾT SỬ  ......................................................................... 182
§ 110. VII. CHẤP THỦ ...................................................................  182
§ 111. VIII. TUỆ TRI ..........................................................................182
§ 112. IX. TUỆ TRI............................................................................. 183
§ 113. X. NGHE TRỘM.....................................................................  183
 II. PHẨM THẾ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC ........................................  185
§ 114. I. MA LƯỚI BẪY   ......................................................................185
§ 115. II. MÀRA LƯỚI BẪY  ................................................................ 186
§ 116. III. THẾ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC   ..........................................186
§ 117. IV. THẾ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC............................................   190
§ 118. V. SAKKA  ................................................................................. 192
§ 119. IV. PAÑCASIKHA  ................................................................... 193
§ 120. VII. SÀRIPUTTA  ...................................................................... 194
§ 121. VIII. RÀHULA  ......................................................................... 195
§122. IX. KIẾT SỬ  ............................................................................... 197
§ 123. X. CHẤP THỦ..........................................................................   198
 III. PHẨM GIA CHỦ  ........................................................................ 199
§ 124. I. VESÀLI................................................................................... 199
§ 125. II. VAJJĪ ......................................................................................199
§ 126. III. NÀLANDA .......................................................................... 200
§ 127. IV. BHÀRADVÀJA ....................................................................200
§ 128. V. SONA   .....................................................................................203
§ 129. VI. GHOSITA ..............................................................................  203
§ 130. VII. HALIDDHAKA ................................................................ 204
§ 131. VIII. NAKULAPITÀ .................................................................204
§ 132. IX. LOHICCA  .......................................................................... 205
§ 133. X. VERAHACCÀNI ................................................................... 209
 IV. PHẨM DEVADAHA  ....................................................................... 213
§ 134. I. SÁT-NA Ở DEVADAHA ............................................................. 213
§ 135. II. THÂU NHIẾP ........................................................................ 214
§ 136. III. KHÔNG THÂU NHIẾP (2)................................................. 215
§ 137. V. CÁC LÁ (1) .............................................................................217
§ 138. V. CÁC LÁ (2)............................................................................ 217
§ 139. VI. NỘI CĂN DO NHÂN (1)....................................................  218
§ 140. VII. NỘI CĂN DO NHÂN (2)................................................. 218
§ 141. VIII. NỘI CĂN DO NHÂN (3)................................................. 218
§ 142 - 144. IX - X. NGOẠI CĂN DO NHÂN(1) (2)(3) ............................218
 V.  PHẨM MỚI VÀ CŨ   ..........................................................................219
§ 145. I. NGHIỆP  ......................................................................................219
146. II. THÍCH ỨNG (1)........................................................................ 220
§ 147-148. III-IV. THÍCH ỨNG (2)(3)....................................................... 220

* Trang 19 *
device

§ 149. V. THÍCH ỨNG (4) .................................................................220
§ 150. VI. ĐỆ TỬ NỘI TRÚ  ................................................................ 221
§ 151. VII. VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? ....................................................... 222
§ 152. VIII. CÓ PHÁP MÔN NÀO? ................................................ 223
§ 153. IX. CĂN   ......................................................................................224
§ 154. X. VỊ THUYẾT PHÁP .................................................................. 225
                                          PHẦN BỐN:
                         NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ  

  I. PHẨM DUYỆT HỶ TIÊU TẬN  
§ 155. I. DUYỆT HỶ TIÊU TẬN  ........................................................... 226
§ 156. II. DUYỆT HỶ TIÊU TẬN (2) .........................................................226
§ 157. III. DUYỆT HỶ TIÊU TẬN (3)........................................................ 226
§ 158. IV. DUYỆT HỶ TIÊU TẬN (4)............................................................ 227
§ 159. V. TRONG VƯỜN XOÀI JÌVAKA(1)................................................ 227
§ 160. VI. TRONG VƯỜN XOÀI JÌVAKA (2) ........................................227
§ 161. VII. KOTTHIKA (1) ................................................................ 227
§ 162-163. VIII-IX. KOTTHIKA (2)(3).................................................. 228
§ 164. X. TÀ KIẾN ........................................................................... 229
§ 165. XI. THÂN KIẾN  ....................................................................... 229
§ 166. XII. NGÃ KIẾN .....................................................................  229
 II. SÁU MƯƠI LƯỢC THUYẾT ............................................................  230
§ 167. I. –III. DO DỤC NIỆM  (1) (2)(3) ................................................... 230
§ 168. IV-VI. DO DỤC NIỆM (4), (5), (6)  .............................................230
§ 169. VII-IX. DO LÒNG DỤC (7), (8), (9)................................................ 230
§ 170. X-XII. DO LÒNG DỤC (10), (11), (12) .......................................  231
§ 171. XIII-XV. DO LÒNG DỤC (13), (14), (15)....................................  231
§ 172. XVI-XVIII. DO LÒNG DỤC (16), (17), (18)................................ 232
§ 173. XIX.-XX-XXI. THUỘC QUÁ KHỨ (1) (2)(3) ............................232
§ 174. XXII-XXIV. THUỘC QUÁ KHỨ, (4), (5), (6).............................. 233
§ 175. XXV-XXVII. THUỘC QUÁ KHỨ (7), (8), (9) ................................233
§ 176. XXVIII-XXX. THUỘC QUÁ KHỨ (9 kinh) (10), (11), (12 .......... 233
§ 177. XXXI-XXXIII. THUỘC QUÁ KHỨ (13), (14), (15)..................... 233
§ 178. XXXIV-XXXVI. THUỘC QUÁ KHỨ (16), (17), (18) ....................233
§ 179. XXXVII. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG ......................................................234
§ 180. XL-XLII. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG (4), (5), (6).................................. 234
§ 181. XLIII-XLV. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG (7), (8), (9) ................................235
§ 182. XLVI - XLVIII. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG (10), (11), (12) ....................235

* Trang 20 *
device

§ 183. XLIX-LI. CÁI GÌ VÔ THƯỜNG (13), (14), (15)..................... 235
§ 184. LII-LIV. CÁI GÌ LÀ VÔ THƯỜNG (16), (17), (18) ................235
§ 185. LV. LVI-LVII. NỘI (1)(2)(3) .....................................................236
§ 186. LVIII-LIX-LX. NGOẠI........................................................ 236-237
III. PHẨM BIỂN   .................................................................................238
§ 187. I. BIỂN (1).............................................................................. 238
§ 188. II. BIỂN (2) ............................................................................239
§ 189. III. NGƯỜI CÂU CÁ  .......................................................... 239
§ 190. IV. CÂY CÓ NHỰA ..............................................................  241
§ 191. V. KOTTHIKA .......................................................................  243
§ 192. VI. KÀMABHÙ  ..................................................................... 245
§ 193. VII. UDÀYI ..............................................................................245
§ 194. VIII. VỚI LỬA CHÁY  ............................................................... 246
§ 195. IX. VÍ DỤ TAY VÀ CHÂN (1) .................................................248
§ 196. X. VÍ DỤ TAY VÀ CHÂN (2) ..................................................249
  IV. PHẨM RẮN ĐỘC  ...................................................................... 250
§ 197. I. RẮN ĐỘC  ............................................................................. 250
§ 198. II. HỶ LẠC   ...............................................................................252
§ 199. III. CON RÙA  ................................................................................ 254
§ 200. IV. KHÚC GỖ (1)........................................................................... 255
§ 201. V. KHÚC GỖ (2) .........................................................................257
§ 202. VI. DỤC LẬU   ..........................................................................258
§ 203. VII. KHỔ PHÁP ...........................................................................262
§ 204. VIII. PHẢI GỌI LÀ GÌ (?)........................................................ 265
§ 205. IX. ĐỜN TỲ BÀ   .....................................................................268
§ 206. X. SÁU SANH VẬT  ...............................................................270
§ 207. XI. BÓ LÚA  .......................................................................... 272
                                CHƯƠNG HAI: TƯƠNG ƯNG THỌ
                                               PHẦN MỘT   
I. PHẨM CÓ KỆ  
§ 1. I. THIỀN ĐỊNH   ...........................................................................275
§ 2. II. AN LẠC   ...................................................................................275
§ 3. III. ĐOẠN TẬN  .......................................................................... 276
§ 4. IV. VỰC THẲM ...........................................................................  277
§ 5. V. CẦN PHẢI QUÁN KIẾN ........................................................278
§ 6. VI. VỚI MŨI TÊN  ..................................................................... 278
§ 7. VII. TẬT BỆNH  ..........................................................................280
§ 8. VIII. TẬT BỆNH (2) ...................................................................283
§ 9. IX. VÔ THƯỜNG  .......................................................................284
§ 10. X. CĂN BẢN CỦA XÚC ......................................................... 284

* Trang 21 *
device

                                          PHẦN HAI:
 PHẨM SỐNG MỘT MÌNH  
§ 11. I. SỐNG MỘT MÌNH ...................................................... ......285
§ 12. II. HƯ KHÔNG (1)............................................................... 286
§ 13. III. HƯ KHÔNG   ....................................................................287
14. IV. KHÁCH XÁ .........................................................................287
§ 15. V. THUỘC SỞ HỮU (1)......................................................... 288
§ 16. VI. THUỘC SỞ HỮU (2) .......................................................288
§17. VII. TÁM LẦN (1).................................................................. 289
§ 18. VIII. TÁM LẦN (2)................................................................ 290
§ 19. IX. NĂM VẬT DỤNG............................................................ 290
§ 20. X. BỞI VỊ TỶ-KHEO ..............................................................294
                       PHẦN BA:
PHẨM MỘT TRĂM LẺ TÁM PHÁP MÔN  
§ 21. I. SÌVAKA ...............................................................................295
§ 22. II. MỘT TRĂM LẺ TÁM.................................................... 296
§ 23. III. VỊ TỶ-KHEO ...................................................................297
§ 24. IV. TRÍ VỀ QUÁ KHỨ ..........................................................298
§ 25. V. BỞI VỊ TỶ-KHEO............................................................... 299
§ 26. VI. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (1) ...............................................299
§ 27. VII. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (2)............................................ 299
§ 28. VIII. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (3)......................................... .....299
§ 29. IX. THANH TỊNH, KHÔNG LIÊN HỆ ĐẾN VẬT CHẤT......... 300
             CHƯƠNG BA :  TƯƠNG ƯNG NỮ NHÂN  
                                       PHẦN MỘT  
 I. PHẨM TRUNG LƯỢC                       

§ 1. I. KHẢ Ý VÀ KHÔNG KHẢ Ý (1) .............................................303
§ 2. II. KHẢ Ý, KHÔNG KHẢ Ý (2).................................................... 303
§ 3. III. ĐẶC THÙ ...............................................................................304
§ 4. IV. BA SỰ VIỆC ...........................................................................304
§ 5. V. PHẪN NỘ.................................................................................. 305
§ 6. VI. CÓ HẬN  ............................................................................... 305
§ 7. VII. TẬT ĐỐ ...............................................................................305
§ 8. VIII. DO XAN THAM ................................................................305
§ 9. IX. PHẠM DÂM ..........................................................................305
§ 10. X. ÁC GIỚI .................................................................................306
§ 11. XI. ÍT NGHE............................................................................. 306
§ 12. XII. BIẾNG NHÁC.................................................................. 306
§ 13. XIII. THẤT NIỆM ....................................................................306
§ 14. XIV. NĂM CẤM ......................................................................306
 

* Trang 22 *
device

                                              PHẦN HAI 
II. PHẨM TRUNG LƯỢC ...................................................  307
                                               PHẦN BA  
III. PHẨM BA  
§ 25. I. KHÔNG CÓ SỢ HÃI................................................. 308
§ 26. II. ỨC CHẾ ...................................................................308
§ 27. III. CHINH PHỤC........................................................   308
§ 28. IV. MỘT .............................................................................309
§ 29. V. BỘ PHẬN..................................................................... 309
§ 30. VI. HỌ ĐUỔI ĐI............................................................. 310
§ 31. VII. NHÂN....................................................................... 311
§ 32. VIII. SỰ KIỆN ...................................................................312
§ 33. IX. KHÔNG SỢ HÃI.................................................................... 312
§ 34. X. TĂNG TRƯỞNG ...........................................................312
                                                 CHƯƠNG BỐN  
                                 TƯƠNG ƯNG JAMBUKHÀDAKA  
§ I. NIBBÀNA ..................................................................................315
§ II. A-LA-HÁN ......................................................................................316
§ III. VỊ THUYẾT PHÁP......................................................................  316
§ IV. CÓ CÁI GÌ?....................................................................................... 317
§ V. ĐIỀU HÒA HƠI THỞ ......................................................................  318
§ VI. ĐIỀU HÒA HƠI THỞ TỐI THƯỢNG............................................ 318
§ VII. THỌ .................................................................................................319
§ VIII. LẬU HOẶC ...............................................................................319
§ IX. VÔ MINH........................................................................................ 319
§ X. KHÁT ÁI........................................................................................ 320
§ XI. BỘC LƯU .....................................................................................320
§ XII. CHẤP THỦ................................................................................. 320
§ XIII. HỮU ..........................................................................................321
§ XIV. KHỔ ...........................................................................................321
§ XV. CÓ THÂN ....................................................................................321
§ XVI. KHÓ LÀM ..................................................................................  322
                                              CHƯƠNG NĂM   
                                   TƯƠNG ƯNG SÀMANDAKA  
§ I. NIẾT-BÀN .......................................................................................323
CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG MOGGALLĀNA
I. VỚI TẦM ............................................................................................324
§ II. KHÔNG TẦM.................................................................................... 325
§ III. VỚI LẠC........................................................................................... 325
§ IV. XẢ .................................................................................................326
§ V. HƯ KHÔNG ....................................................................................  326

* Trang 23 *
device

§ VI. THỨC ...................................................................................327
§ VII. VÔ SỞ HỮU XỨ ..................................................................327
§ VIII. PHI TƯỞNG ......................................................................328
§ IX. VÔ TƯỚNG .........................................................................329
§ X. SAKKA (ĐẾ-THÍCH)............................................................... 329
§ XI. CANDANA.......................................................................... 333
                                            CHƯƠNG BẢY  
                                         TƯƠNG ƯNG TÂM   
§ I. KIẾT SỬ..........................................................................................335
§ II. ISIDATRTA (1) ...........................................................................337
§ III. ISIDATTÀ (2) ............................................................................388
§ IV. MAHAKA................................................................................... 341
§ V. KÀMABHÙ (1) .............................................................................343
§ VI. KÀMABHÙ (2) ...........................................................................345
§ VII. GODATTA.................................................................................... 347
§ VIII. NIGANTHA ...............................................................................349
§ IX. LÕA THỂ .....................................................................................351
§ X. THĂM NGƯỜI BỆNH ...................................................................353
CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG
§  I. CANDA (Tàn bạo)........................................................................... 355
§  II. TĀLAPUTA ...................................................................................356
§  III. YODHÀJIVO ..................................................................................358
§   IV. VOI .......................................................................................................359
§  V. NGỰA................................................................................................. 359
§   VI. NGƯỜI ĐẤT PHƯƠNG TÂY hay NGƯỜI ĐÃ CHẾT ................359
§  VII. THUYẾT PHÁP ..............................................................................362
§  VIII. VỎ ỐC................................................................................................ 364
§  IX. GIA TỘC.............................................................................................. 368
§  X. MANICULAM (Châu báu trên đỉnh đầu) ..........................................370
§  XI. BHADRA (Hiền) hay BHAGANDHA-HAT- THAHA  ................ 372
§  XII. RÀSIYA ..................................................................................................374
§  XIII. PÀTALI (Khả ý)................................................................................ 385
                        CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG VÔ VI                                           
                                                PHẨM MỘT  
I. PHẦN MỘT.............................................................................................. 399
§ I. THÂN..................................................................................................... 399
§  II. CHỈ .........................................................................................................399
§  III. TẦM...................................................................................................... 400
§  IV. KHÔNG  ............................................................................................... 400
§  V. NIỆM XỨ................................................................................................ 400
§  VI. CHÁNH CẦN........................................................................................ 400
§  VII. NHƯ Ý TÚC......................................................................................... 400

* Trang 24 *
device

                 1. CHỈ.................................................................................. 402
               2. QUÁN..........................................................................   402
               3. SÁU ĐỊNH (1)............................................................... 403
                  4. SÁU ĐỊNH (2)................................................................. 403
               5. SÁU ĐỊNH (3)............................................................... 403
               6. SÁU ĐỊNH (4)............................................................... 403
               7. SÁU ĐỊNH (5)............................................................... 403
               8. SÁU ĐỊNH (6)............................................................... 403
               9. BỐN NIỆM XỨ (1)........................................................ 403
               10-12. BỐN NIỆM XỨ (2-4).............................................. 404
               13. BỐN CHÁNH CẦN (1)................................................ 404
               14-16. BỐN CHÁNH CẦN (2-4)....................................... 404
               17. BỐN NHƯ Ý TÚC (1)................................................. 404
               18-20. BỐN NHƯ Ý TÚC (2-4)......................................... 404
               21. NĂM CĂN (1).............................................................. 405
               22-25. NĂM CĂN (2-5)..................................................... 405
               26-30. NĂM LỰC (1-5)...................................................... 405
               31-37. BẢY GIÁC CHI (1-7)............................................. 405
               38-40. TÁM CHÁNH ĐẠO (1-8)....................................... 405
§  II. ĐÍCH CUỐI CÙNG 406
§  III. VÔ LẬU 406
§ IV. SỰ THẬT........................................................................ 406
§ V. BỜ BÊN KIA................................................................... 406
§ VI. TẾ NHỊ........................................................................... 406
§ VII. KHÓ THẤY ĐƯỢC..................................................... 406
§ VIII. KHÔNG GIÀ................................................................ 406
§ IX. THƯỜNG HẰNG.......................................................... 406
§ X. KHÔNG SUY YẾU......................................................... 406
§ XI. KHÔNG THẤY............................................................. 406
§ XII. KHÔNG LÝ LUẬN...................................................... 406
§ XIII. TỊCH TỊNH................................................................. 407
§ XIV. BẤT TỬ....................................................................... 407
§ XV. THÙ THẮNG............................................................... 407
§ XVI. AN LẠC....................................................................... 407
§ XVII. AN ỔN...................................................................... 407
§ XVIII. ÁI ĐOẠN TẬN....................................................... 407
§ XIX. BẤT KHẢ TƯ NGHÌ............................................... 407
§ XX. HY HỮU.................................................................... 407

* Trang 25 *
device

§ XXI. KHÔNG TAI HỌA...................................................... 407
§ XXII. KHÔNG BỊ TAI HỌA................................................ 407
§ XXIII. NIẾT –BÀN............................................................... 407
§ XXIV. KHÔNG TỒN TẠI.................................................... 407
§ XXV. LY THAM .................................................................. 407
§ XXVI. THANH TỊNH........................................................... 407
§ XXVII. GIẢI THOÁT........................................................... 407
§ XXVIII. KHÔNG CHỨA GIỮ............................................. 407
§ XXIX. NGỌN ĐÈN............................................................... 407
§ XXX. HANG ẨN................................................................... 408
§ XXXI. PHÁO ĐÀI................................................................. 408
§ XXXII. QUY Y...................................................................... 408
§ XXXIII. ĐẾN BỜ BÊN KIA................................................. 408
           CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG KHÔNG THUYẾT
1. TRƯỞNG LÃO NI KHEMĀ............................................... 409
2. ANURĀDHA........................................................................ 412
3. SĀRIPUTTA-KOTTHIKA (1) (hay Trú trước)...................... 417
4. SĀRIPUTTA-KOTTHIKA (2) (hay Tập khởi)....................... 418
5. SĀRIPUTTA-KOTTHIKA (3) (hay Ái)................................. 419
6. SĀRIPUTTA-KOTTHIKA (4) (hay Vườn)............................ 420
7. MOGGALLĀNA (hay Xứ)..................................................... 423
8. VACCHA (hay Trói buộc)..................................................... 426
9. LUẬN NGHỊ ĐƯỜNG.......................................................... 428
10. ĀNANDA (hay Sự có mặt của ngã)...................................... 430
11. SABHIYA........................................................................... 431
                                     TẬP V: ĐẠI PHẨM   
                                             CHƯƠNG I
                                        TƯƠNG ƯNG ĐẠO  
 I. PHẨM VÔ MINH ...............................................................  435
§    1.I. VÔ MINH .......................................................................435
§     2.II. MỘT NỬA ................................................................436
§    3.III. SÀRIPUTTA ...................................................................437
§    4.IV. BÀ-LA-MÔN..................................................................... 437
§    5.V. VỚI MỤC ĐÍCH GÌ ? .........................................................439
§   6.VI. MỘT TỶ-KHEO KHÁC (1)............................................... 440
§    7.VII. MỘT TỶ-KHEO KHÁC (2).......................................... 440
§   8.VIII. PHÂN TÍCH................................................................. 441
§    9.IX. SÙKA............................................................................... 442
§     10.X. NANDIYA ......................................................................443
 II. PHẨM TRÚ   ..............................................................................444
§   11.I. TRÚ (1) ................................................................................444
§    12.II. TRÚ (2) ..............................................................................445
§    13.III. HỮU HỌC.........................................................................446
§    14.IV. SANH KHỞI (1)................................................................. 446

* Trang 26 *
device

§     15.V. SANH KHỞI (2).............................................................. 446
§      16.VI. THANH TỊNH (1) .........................................................446
§    17.VII. THANH TỊNH (2)................................................................ 447
§    18.VIII. VƯỜN GÀ (1).................................................................. 447
§     19.IX. VƯỜN GÀ (2)................................................................... 448
§    20.X. VƯỜN GÀ (3) ......................................................................448
 III. PHẨM TÀ TÁNH  ...................................................................... 450
§     21.I. TÀ TÁNH............................................................................ 450
§     22.II. PHÁP BẤT THIỆN ............................................................450
§     23.III. ĐẠO LỘ............................................................................ 450
§     24.IV. ĐẠO LỘ (2)....................................................................... 451
§    25.V. KHÔNG PHẢI CHÂN NHÂN (1)......................................... 451
§    26.VI. KHÔNG PHẢI CHÂN NHÂN (2)...................................... 452
§  27.VII. CÁI BÌNH............................................................................... 452
§    28.VIII. ĐỊNH.................................................................................... 453
§    29.IX. THỌ ...........................................................................................453
§    30.X. UTTIYA hay UTTIKA............................................................ 453
  IV. PHẨM VỀ HẠNH (Patipattivagga).................................................. 455
§    31.I. HẠNH .........................................................................................455
§     32.II. NGƯỜI HÀNH TRÌ ...................................................................455
§     33.III. THỐI THẤT ...........................................................................456
§    34.IV. ĐẾN BỜ BÊN KIA ......................................................................457
§    35.V. SA-MÔN HẠNH (1) ..................................................................457
§    36.VI.SA-MÔN HẠNH (2) .................................................................457
§   37-38.VII-VIII.BÀ-LA-MÔN HẠNH (1-2) .............................................457
§   39-40.IX-X. PHẠM HẠNH (1-2)........................................................... 457
NGOẠI ĐẠO TRUNG LƯỢC................................................................... 458
§    41.I. LY THAM................................................................................... 458
§   42.II. KIẾT SỬ.................................................................................... 458
§    43.III. TÙY MIÊN................................................................................ 458
§     44.IV. HÀNH LỘ............................................................................... 459
§   45.V. ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC ....................................................459
§    46.VI. ĐƯỢC GIẢI THOÁT NHỜ MINH............................................ 459
§    47.VII. TRÍ ........................................................................................459
§    48.VIII. KHÔNG CHẤP THỦ............................................................... 459
 MẶT TRỜI LƯỢC THUYẾT.................................................................. 460
  I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY.................................................................... 460
§  49.I. THIỆN HỮU (1) .................................................................................460
§   50.II. GIỚI HẠNH (2).......................................................................... 460
§    51.III. ƯỚC MUỐN (1).................................................................... 461
§   52-54.IV.VI. NGÃ, KIẾN, KHÔNG PHÓNG DẬT. (1)....................... 461
§     55.VII.NHƯ LÝ (1)............................................................................. 461

* Trang 27 *
device

 II. NHIẾP PHỤC THAM (Ràgavinaya). ..................................................462
§  56.VIII. THIỆN HỮU (2) .........................................................................462
§   57.IX. GIỚI HẠNH (2) ............................................................................462
§   58.X. ƯỚC MUỐN (2) ............................................................................462
§   59.XI. NGÃ (2) ........................................................................................462
§   60.XII. KIẾN (2)........................................................................................ 462
§   61.XIII. KHÔNG PHÓNG DẬT (2) .........................................................463
§    62.XIV. NHƯ LÝ (2) ..................................................................................463
  MỘT PHÁP TRUNG LƯỢC I..................................................................... 463
  I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY   ........................................................................463
§   63.I. BẠN HỮU VỚI THIỆN (1) ................................................................463
§  64.II. GIỚI HẠNH (1) ..................................................................................464
§    65.III. ƯỚC MUỐN (1)............................................................................. 464
§    66.IV. NGÃ (1) ............................................................................................464
§   67.V. KIẾN (1).............................................................................................. 464
§   68.VI. KHÔNG PHÓNG DẬT (1) ..............................................................464
§   69.VII. NHƯ LÝ (1) .....................................................................................464
II. NHIẾP PHỤC THAM   ............................................................................... 465
§   70.VIII. BẠN HỮU VỚI THIỆN (2).- § 76.XVI. NHƯ LÝ (2) ....................465
 MỘT PHÁP TRUNG LƯỢC II .......................................................................465
I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY   ..............................................................................465
§  77.I. BẠN HỮU VỚI THIỆN (1) ....................................................................465
§  78-83.II-VII. ....................................................................................................466
II. NHIẾP PHỤC THAM   ................................................................................. 466
§   84.VIII. BẠN HỮU VỚI THIỆN (2) .............................................................466
§  85-90.II-VII. ......................................................................................................466
  HẰNG HÀ LƯỢC THUYẾT ........................................................................... 467
  I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY  ...............................................................................467
§   91.I. PHƯƠNG ĐÔNG (1) ..............................................................................467
§   92-96.II-VI. PHƯƠNG ĐÔNG (2-6) ...............................................................467
§   97-102.VII-XII. BIỂN (1-6)............................................................................... 467
II. NHIẾP PHỤC THAM    .....................................................................................468
§  103-108.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6)................................................................ 468
§   109-114.VII-XII. BIỂN (1-6) ............................................................................468
 III. NHẬP VÀO BẤT TỬ (Amatogadha) ............................................................468
§  115-120.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6) ................................................................468
§  121-126.VII-XII. BIỂN (1-6) ............................................................................468
 IV. THIÊN VỀ NIẾT-BÀN  .................................................................................. 468
§  127-132.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6) ................................................................468
§   133-138.VII-XII. BIỂN (1-6) ..............................................................................468
   V. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT ......................................................................  469
§  139.I. NHƯ LAI ....................................................................................................469
§   140.II. DẤU CHÂN (I-IV) ................................................................................470
§   141.III. CHÓP MÁI (I-IV).................................................................................... 471

* Trang 28 *
device

§  142.IV. GỐC RỄ (I-IV)........................................................................... 471
§  143.V. LÕI HƯƠNG (I-IV) ....................................................................471
§  144.VI. HẠ SANH HOA (I-IV)...............................................................471
§  145. VII. VUA (I-IV) ................................................................................471
§  146.VIII. MẶT TRĂNG (I-IV) ................................................................472
§   147.IX. MẶT TRỜI (I-IV)...................................................................... 472
§   148.X. VẢI (I-IV)...................................................................................... 472
VI. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH................................................... 473
§   149. I. SỨC LỰC .......................................................................................473
§   150.II. CÁC HỘT GIỐNG (1).................................................................... 473
§   151.III. CON RẮN ....................................................................................474
§  152.IV. CÂY ...................................................................................................474
§  153.V. CÁI GHÈ ............................................................................................475
§   154.VI. RÂU LÚA MÌ .............................................................................. 475
§   155.VII. HƯ KHÔNG................................................................................. 476
§  156.VIII. MÂY MƯA (1) ..............................................................................477
§   157.IX. MÂY MƯA (2)............................................................................... 477
§  158.X. CHIẾC THUYỀN.............................................................................. 478
§  159.XI. CÁC KHÁCH ...................................................................................479
§  160.XII. CON SÔNG ........................................................................................479
VII. PHẨM TẦM CẦU .......................................................................................481
§  161.I. TẦM CẦU ...........................................................................................481
§  162.II. KIÊU MẠN (I-IV)................................................................................. 482
§   163.III. LẬU HOẶC (I-IV) .............................................................................482
§    164.IV. HỮU (I-IV) ........................................................................................482
§    165.V. KHỔ TÁNH (I-IV) .............................................................................483
§    166.VI. HOANG VU (I-IV) ...........................................................................483
§   167.VII. CẤU NHIỄM (I-IV) ........................................................................483
§   168.VIII. DAO ĐỘNG (I-IV) ..........................................................................483
§   169.IX. THỌ (I-IV) .........................................................................................483
§  170a.X. KHÁT ÁI.......................................................................................... 484
§    170b.XI. KHÁT ÁI........................................................................................ 484
VIII. PHẨM BỘC LƯU  ......................................................................................485
§   171.I. BỘC LƯU ..............................................................................................485
§   172.II. ÁCH PHƯỢC ........................................................................................485
§   173.III. CHẤP THỦ........................................................................................485
§   174.IV. HỆ PHƯỢC ............................................................................................485
§  175.V. TÙY MIÊN .............................................................................................486
§    176.VI. DỤC CÔNG ĐỨC .................................................................................486
§   177.VII. CÁC TRIỀN CÁI.................................................................................486
§   178.VIII. UẨN .....................................................................................................486
§   179.IX. HẠ PHẦN KIẾT SỬ................................................................................ 487
§    180.X.THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ ...................................................................487

* Trang 29 *
device

CHƯƠNG II:  TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI
I. PHẨM NÚI .........................................................................................489
§  1.I. TUYẾT SƠN............................................................................ ...489
§  2.II. THÂN...........................................................................................490
§   3.III. GIỚI ...........................................................................................493
§   4.IV. CHUYỂN ....................................................................................495
§  5.V. VỊ TỶ-KHEO .................................................................................497
§     6.VI. KUNDALIYA (người đeo vòng tai) ..........................................497
§  7. VII NÓC NHÀ ...................................................................................499
§   8.VIII. UPAVÀNA ...................................................................................500
§    9.IX. SANH (1) ....................................................................................501
§   10.X. SANH (2) ....................................................................................502
II. PHẨM VỀ BỆNH   ................................................................................502
§   11.I. SANH LOẠI ................................................................................502
§   12.II. VÍ DỤ MẶT TRỜI (1)............................................................... 502
§    13.III. VÍ DỤ MẶT TRỜI (2) ................................................................503
§   14.IV. BỆNH (1)..........................................................................................503
§   15.V. BỆNH (2) .....................................................................................504
§   16.VI. BỆNH (3)........................................................................................ 504
§   17.VII. ĐẾN BỜ BÊN KIA, hay KHÔNG CÓ HƠN NỮA ..................505
§  18.VIII. THỐI THẤT, HAY TẤN TU .................................................  506
§  19.IX. THÁNH......................................................................................... 506
§   20.X. NHÀM CHÁN................................................................................506
III. PHẨM UDÀYI ........................................................................................507
§   21.I. GIÁC ............................................................................................ 507
§  22.II. THUYẾT GIẢNG .............................................................................507
§   23.III. TRÚ XỨ ........................................................................................507
§  24.IV. PHI NHƯ LÝ ....................................................................................508
§   25.V. KHÔNG TỔN GIẢM ....................................................................  509
§   26.VI. ĐOẠN TẬN   ..............................................................................509
§   27.VII. ĐOẠN DIỆT ..............................................................................510
§   28.VIII. THỂ NHẬP .............................................................................. 510
§   29.IX. MỘT PHÁP ................................................................................511
§   30.X. UDÀYI........................................................................................... 512
IV. PHẨM TRIỀN CÁI ...............................................................................514
§  31.I.THIỆN (1) .........................................................................................514
§   32.II. THIỆN (2)......................................................................................... 514
§   33.III. CẤU UẾ (1).....................................................................................516
§   34.IV. CÁC CẤU UẾ (2)......................................................................... 516
§   35.V.NHƯ LÝ (1) ......................................................................................517
§   36.VI. NHƯ LÝ (2) .....................................................................................517

* Trang 30 *
device

§   37.VII. TĂNG TRƯỞNG, hay KHÔNG GIẢM THIỂU  .....................517
§  38.VIII. CHƯỚNG NGẠI, TRIỀN CÁI................................................... 517
§   39.IX.CÂY ...............................................................................................518
§   40.X. TRIỀN CÁI ....................................................................................519
 V. PHẨM CHUYỂN LUÂN  ....................................................................... 521
§   41.I. CÁC KIÊU MẠN ............................................................................521
§   42.II. CHUYỂN LUÂN............................................................................. 521
§   43.III. MÀRA............................................................................................ 522
§  44.IV. LIỆT TUỆ .........................................................................................522
§  45.V. CÓ TRÍ TUỆ ......................................................................................522
§   46.VI. BẦN CÙNG ..................................................................................  523
§   47.VII. KHÔNG BẦN CÙNG .................................................................523
§   48.VIII. MẶT TRỜI ..................................................................................523
§   49.IX. CHI PHẦN (1)................................................................................ 524
§    50.X. CHI PHẦN (2) .................................................................................524
 VI. PHẨM TỔNG NHIẾP GIÁC CHI ...........................................................525
§   51.I. ĐỒ ĂN .................................................................................................525
§   52.II. PHÁP MÔN  ...................................................................................... 530
§  53.III.LỬA...................................................................................................... 533
§   54.IV. TỪ .......................................................................................................535
§   55. V. SANGÀRAVA .....................................................................................539
§   56. VI. ABHAYA ...........................................................................................543
VII. PHẨM HƠI THỞ VÔ HƠI THỞ RA .....................................................  546
§   57. I. BỘ XƯƠNG .........................................................................................546
§   58. II. CÔN TRÙNG ĂN............................................................................... 547
§   59.III. XANH BẦM....................................................................................... 547
§   60. IV. BỊ NỨT NẺ .........................................................................................547
§   61. V. SƯNG PHỒNG LÊ  .............................................................................547
§   62. VI. TỪ .........................................................................................................547
§   63. VII. BI......................................................................................................... 548
§   64. VIII. HỶ   ...................................................................................................548
§  65. IX. XẢ .....................................................................................................  548
§   66. X. HƠI THỞ VÔ HƠI THỞ RA............................................................   548
VIII. PHẨM ĐOẠN DIỆT ...............................................................................549
§   67. I. BẤT TỊNH ..........................................................................................549
§   68.II. CHẾT.................................................................................................... 549
§   69. III. GHÊ TỞM ........................................................................................549
§   70. IV. BẤT KHẢ LẠC HAY TOÀN THẾ GIỚI..................................... 549
§   71. V. VÔ THƯỜNG................................................................................. 549
§   72. VI. KHỔ ............................................................................................549
§    73. VII. VÔ NGÃ ......................................................................................  549
§   74. VIII. ĐOẠN TẬN  ................................................................................ 549
§   75. IX. LY THAM   .....................................................................................549
§   76. X. ĐOẠN DIỆT .................................................................................... 550

* Trang 31 *
device

    CHƯƠNG III : TƯƠNG ƯNG NIỆM XỨ   
I. PHẨM AMBAPÀLI ..........................................................................557
§   1. I. AMBAPÀLI ................................................................................557
§   2. II. CHÁNH NIỆM .......................................................................557
§   3. III. TỶ-KHEO................................................................................558
§   4. IV. SÀLÀ .........................................................................................559
§   5. V. MỘT ĐỐNG THIỆN .................................................................560
§  6. VI. CON CHIM ƯNG....................................................................... 561
§   7. VII. CON VƯỢN ...............................................................................562
§   8. VIII. NGƯỜI ĐẦU BẾP .................................................................564
§   9. IX. BỆNH ......................................................................................566
§   10. X. TRÚ XỨ TỶ-KHEO-NI ........................................................568
 II. PHẨM NÀLANDA  ............................................................................ 572
§   11. I. ĐẠI NHÂN ............................................................................572
§  12. II. NÀLANDA ..............................................................................572
§   13. III. CUNDA .................................................................................574
§   14. IV. CELAM ........................................................................................577
§   15. V. BÀHIYA, HAY BÀHIKA........................................................ 578
§   16. VI. UTTIYA ..................................................................................579
§  17. VII. BẬC THÁNH ..........................................................................579
§   18. VIII. PHẠM THIÊN ......................................................................579
§ 19. IX. SEDAKA, HAY EKANTAKA.................................................. 580
§  20. X. QUỐC ĐỘ ...................................................................................582
III. PHẨM GIỚI TRÚ   ................................................................................583
§   21. I. GIỚI ..............................................................................................583
§  22. II. TRÚ ...............................................................................................584
§  23. III. TỔN GIẢM.................................................................................. 584
§   24. IV. THANH TỊNH .............................................................................585
§   25. V. BÀ-LA-MÔN  ................................................................................ 585
§   26. VI. MỘT PHẦN  ................................................................................ 585
§   27. VII. HOÀN TOÀN.............................................................................. 586
§   28. VIII. THẾ GIỚI....................................................................................586
§   29. IX. SIRIVADDHA ...............................................................................586
§   30. X. MÀNADINNA ..............................................................................588
 IV. PHẨM CHƯA TỪNG ĐƯỢC NGHE  
§  31. I. CHƯA TỪNG ĐƯỢC NGHE  ...........................................................589
§  32. II. LY THAM ..........................................................................................589
§  33. III. THỐI THẤT...................................................................................... 589
§   34. IV.TU TẬP.............................................................................................  590
§   35. V. NIỆM ................................................................................................  590
§  36. VI. CHÁNH  ............................................................................................ 591
§  37. VII. ƯỚC MUỐN .....................................................................................591
§  38. VIII. LIỄU TRI .........................................................................................592
§   39. IX. TU TẬP............................................................................................. 592

* Trang 32 *
device

§  40. X. PHÂN BIỆT ....................................................... ........592
V. PHẨM BẤT TỬ ....................................................................  594
§   41. I. BẤT TỬ ......................................................................594
§   42. II. TẬP KHỞI ...................................................................594
§   43. III. CON ĐƯỜNG ............................................................  595
§   44. IV. NIỆM   ............................................................................596
§   45. V. ĐỐNG THIỆN .................................................................596
§   46. VI. PÀTIMOKKHA............................................................. 597
§  47. VII. ÁC HÀNH ........................................................................597
§  48. VIII. THÂN HỮU....................................................................   598
§   49. IX. CÁC CẢM THỌ .............................................................  598
§   50. X. CÁC LẬU HOẶC  ............................................................ 599
      CHƯƠNG BỐNTƯƠNG ƯNG CĂN  
I. PHẨM THANH TỊNH  ................................................................... 603
§  1. I. THANH TỊNH.......................................................................... 603
§  2. II, DỰ LƯU (1)............................................................................... 603
§  3. III. DỰ LƯU (2)................................................................................603
§   4. IV. A-LA-HÁN (1).......................................................................... 604
§   5. V. A-LA-HÁN (2)............................................................................. 604
§  6. VI. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN(1)...................................................... 604
§7. VII. SA-MÔN HAY BÀ-LA-MÔN(2) ................................................605
§  8. VIII. CẦN PHẢI QUÁN ..................................................................606
§  9. IX. PHÂN BIỆT.................................................................................606
§   10. X. PHÂN TÍCH ..............................................................................607
II. PHẨM CÓ PHẦN YẾU HƠN   ...........................................................609                            
§  11. I. CHỨNG ĐƯỢC .........................................................................  609
§  12. II. TÓM TẮT(1)..............................................................................609
§  13. III. TÓM TẮT(2)............................................................................. 610
§  14. IV. TÓM TẮT(3) ..............................................................................610
§  15. V. RỘNG THUYẾT(1)...................................................................... 610
§   16. VI. RỘNG THUYẾT(2) .......................................................................611
§   17. VII. RỘNG THUYẾT(3).................................................................... 611
§  18. VIII. THỰC HÀNH.............................................................................. 611
§  19. IX. TỊCH TỊNH...................................................................................... 612
§  20. X. ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC .......................................................612
 III. PHẨM SÁU CĂN  ..................................................................................... 613
§  21. I. KHÔNG CÓ TÁI SANH, HAY NGƯỜI CÓ TRÍ ...............................613
§   22. II. MẠNG   .............................................................................................613
§  23. III. CHÁNH LÝ  .......................................................................................613
§  24. IV. NHẤT THẮNG TRÍ, hay NHẤT CHỦNG TỬ................................ 614
§    25. V. THANH TỊNH  ............................................................................. 614

* Trang 33 *
device

§  26. VI. DÒNG NƯỚC HAY DỰ LƯU...........................................................  614
§   27. VII. A-LA-HÁN (1) ...................................................................................615
§   28. VIII. A-LA-HÁN HAY PHẬT (2)............................................................ 615
§   29. IX. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (1) ..............................................................615
§  30. X. SA-MÔN HAY BÀ-LA-MÔN (2) .........................................................616
IV. PHẨM LẠC CĂN  .......................................................................................... 618
§  31. I. THANH TỊNH  ........................................................................................ 618
32. II. DÒNG NƯỚC  ............................................................................................ 618
§  33. III. A-LA-HÁN  ........................................................................................... 618
§  34. IV. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (1) .................................................................619
35. V. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (2)........................................................................ 619
§  36. VI. PHÂN TÍCH (1)....................................................................................... 620
§  37. VII. PHÂN TÍCH (2)...................................................................................... 620
§  38. VIII. PHÂN TÍCH (3)................................................................................... 620
§  39. IX. CÂY QUAY RA LỬA............................................................................. 621
§  40. X. SANH  ....................................................................................................... 622
 V. PHẨM VỀ GIÀ  ................................................................................................. 625
§   41. I. GIÀ  ............................................................................................................625
§  42. II. BÀ-LA-MÔN UNNÀBHA  ...................................................................... 625
§  43. III. SAKETA ...................................................................................................  627
§  44. IV. PUBBAKOTTHAKA................................................................................ 628
§  45. V. VƯỜN PHÍA ĐÔNG (1) ................................................................................629
§   46. VI. VƯỜN PHÍA ĐÔNG (2)........................................................................... 629
§   47. VII. VƯỜN PHÍA ĐÔNG (3)............................................................................ 630
§   48. VIII. VƯỜN PHÍA ĐÔNG(4).......................................................................... 630
§   49. IX. PINDOLO ..................................................................................................630
§  50. X. TÍN, HAY NGÔI CHỢ  ............................................................................... 631
VI. PHẨM THỨ SÁU  ................................................................................................ 633
§  51. I. SÀLÀ ............................................................................................................  633
§  52. II. MALLIKÀ................................................................................................... 633
§  53. III. HỮU HỌC .................................................................................................  634
§   54. IV. VẾT CHÂN ................................................................................................  635
§   55. V. LÕI CÂY ......................................................................................................  636
§   56. VI. Y CHỈ, AN TRÚ ...........................................................................................637
§   57. VII. PHẠM THIÊN ..........................................................................................  638
§   58. VIII. HANG CON GẤU ...................................................................................  639
§  59. IX SANH (1)......................................................................................................... 639
§   60. X. SANH (2)....................................................................................................... 639
VII. PHẨM GIÁC PHẦN  .......................................................................................... 640
§  61. I. KIẾT SỬ  ......................................................................................................... 640
§   62. II. TÙY MIÊN  ................................................................................................... 640
§  63. III. LIỄU TRI HAY CON ĐƯỜNG RA KHỎI.................................................. 640
§   64. IV. ĐOẠN DIỆT CÁC LẬU  ............................................................................ 640

* Trang 34 *
device

§    65. V. HAI QUẢ ........................................................................640
§   66. VI. BẢY LỢI ÍCH................................................................. 641
§   67. VII. CÂY (1) ...........................................................................641
§  68. VIII. CÂY (2) .............................................................................641
69. IX. CÂY (3) ....................................................................................642
§  70. X. CÂY (4) ................................................................................642
VIII. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT ................................  642
IX. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT  .................................................. 643
X. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH  .......................................... 643
XI. PHẨM TẦM CẦU  ......................................................................... 643
XII. PHẨM BỘC LƯU .....................................................................  644
XIII. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT  ................................... 644
XIV. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT  ............................................. 645
XV. PHẨM CÁC VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH  ......................... 645
XVI. PHẨM TẦM CẦU  ................................................................. 645
XVII. PHẨM BỘC LƯU  ................................................................. 645
CHƯƠNG NĂM   :  TƯƠNG ƯNG CHÁNH CẦN  
 I. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT  .................................... 647
 II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT  ................................................. 648
 III. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH  ..................................... 648
IV. PHẨM TẦM CẦU  ........................................................................... 649
V. PHẨM BỘC LƯU   ...............................................................................649
      CHƯƠNG SÁU  TƯƠNG ƯNG LỰC   
I. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT .............................................  651
II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT   ........................................................652
III. PHẨM SỨC MẠNH (viễn ly)..................................................................652
IV. PHẨM TẦM CẦU  .................................................................................. 652
V. PHẨM BỘC LƯU   .............................................................................652 
VI. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT  ........................................ 653
VII. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT   .......................................................654
VIII. PHẨM LỰC   .......................................................................................654
IX. PHẨM TẦM CẦU  .................................................................................654
X. PHẨM BỘC LƯU ...............................................................................................655
         CHƯƠNG BẢY  TƯƠNG ƯNG NHƯ Ý TÚC  
 I. PHẨM CÀPÀLA  ........................................................................................ 657
§ 1.I. BỜ BÊN KIA .......................................................................................657
§   2.II. THỐI THẤT......................................................................................... 657
§  3.III. THÁNH  ................................................................................................. 658
§  4.IV. YẾM LY....................................................................................................... 658
§  5.V. MỘT PHẦN..................................................................................................658
§  6.VI. TOÀN DIỆN ...........................................................................................659
§   7.VII. TỶ-KHEO.................................................................................................659      

* Trang 35 *
device

§  8.VIII. PHẬT HAY A-LA-HÁN. ........................................................660
§  9.IX. TRÍ ............................................................................................660
§  10.X. CETIYA ....................................................................................661
 II. PHẨM LẦU RUNG CHUYỂN  ....................................................... 665
§   11.I. TRƯỚC HAY NHÂN   ...........................................................665
§  12.II. QUẢ LỚN  .............................................................................. 667
13.III. Ý MUỐN  ................................................................................... 668
§  14.IV. MOGGALÀNA  ...................................................................... 669
§   15.V. BÀ-LA-MÔN  .............................................................................. 671
§   16.VI. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN HAY ĐẠI THẦN THÔNG .............  673
§   17.VII. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN HAY KIÊU MẠN ............................  673
§  18.VIII TỶ-KHEO  .................................................................................. 674
§   19.IX. THUYẾT PHÁP HAY TU TẬP ................................................. 675
§   20.X. PHÂN TÍCH ............................................................................  675
III. PHẨM THỨ BA  .................................................................................. 678
§  21.I. ĐẠO ...............................................................................................  678
§  22.II. HÒN SẮT ..................................................................................... 679
§  23.III. TỶ-KHEO ....................................................................................  680
§  24.IV. THANH TỊNH  ........................................................................... 680
§  25.V. QUẢ (1) .........................................................................................680
§   26.VI. QUẢ (2) ........................................................................................680
§   27.VII. ÀNANDA (1) .............................................................................681
§   28.VIII. ÀNANDA (2)............................................................................ 681
§   29.IX. TỶ-KHEO (1)................................................................................. 681
§  30.X. TỶ-KHEO (2)................................................................................. 682
§  31. XI. MOGGALÀNA  ......................................................................... 682
§  32.XII. NHƯ LAI .....................................................................................682
 IV. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT............................................   683
 V. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT ............................................................  683
 VI. PHẨM CÁC VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH  .................................... 683
VII. PHẨM TẦM CẦU  ............................................................................... 683
  VIII. PHẨM BỘC LƯU  ............................................................................ 683
        CHƯƠNG TÁM    :   TƯƠNG ƯNG ANURUDDHA   
I. PHẨM ĐỘC CƯ   .....................................................................................685
§  1.I. ĐỘC CƯ (1) ........................................................................................685
§  2. II. ĐỘC CƯ (2)......................................................................................687
§   3. III. SUTANU ......................................................................................  688
§   4. IV. KATAKÌ (1) ...................................................................................688
§  5. V. KANTAKÌ (2)...................................................................................... 689
§  6. VI. KANTAKÌ (3) .................................................................................689
§  7. VII. ÁI TẬN ..........................................................................................  689
§  8. VIII. NHÀ BẰNG CÂY SÀLA  ............................................................. 690

* Trang 36 *
device

§  9. IX. TẤT CẢ HAY AMBAPÀLA  .................................... 691
§  10. X. BỊ TRỌNG BỆNH HAY BỆNH .................... ......... 691
II. PHẨM THỨ HAI
§   11. I. MỘT NGÀN   ..........................................................693
§  2. II. NHƯ Ý LỰC (1) ........................................................693
§  13. III. NHƯ Ý LỰC (2) .....................................................693
§  14. IV. VỚI TÂM CỦA MÌNH ..........................................  693
§  15. V.XỨ (1)............................................................................ 694
§  16. VI. XỨ (2)...........................................................................694
§  17. VII. ĐẠO LỘ ...................................................................694
§  18. VIII. THẾ GIỚI ...................................................................694
§  19. IX. THẮNG GIẢI SAI BIỆT ............................................. 694
§  20. X. CĂN  ............................................................................. 694
§  21. XI. THIỀN .............................................................................  694
§  22. XII. MINH (1).................................................................... 695
§  23. XIII. MINH (2) ...................................................................695
§  24. XIV. MINH (3)................................................................... 695
         CHƯƠNG CHÍN  :     TƯƠNG ƯNG THIỀN   
I. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT  .............................. 697
II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT  .......................................... 698
III. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH ..............................  698
IV. PHẨM TẦM CẦU.................................................................   698
V. PHẨM BỘC LƯU  ................................................................... 698
CHƯƠNG MƯỜI:   TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA
I. PHẨM MỘT PHÁP ....................................................................... 701
§  1.I. MỘT PHÁP............................................................................. 701
§  2. II. GIÁC CHI .............................................................................702
§  3. III. THANH TỊNH ....................................................................702
§  4. IV. QUẢ....................................................................................... 703
§  5. V. QUẢ (2).................................................................................... 703
§  6. VI. ARITTHA ..............................................................................704
§  7. VII. KAPPINA.............................................................................. 705
§  8. VIII. NGỌN ĐÈN......................................................................... 706
§  9. IX. VESÀLI .....................................................................................709
§  10. X. KIMBILA ...............................................................................710
 II. PHẨM THỨ HAI ...............................................................................714
§  11. I. ICCHÀNANGALA  ................................................................. 714
§  12. II. NGHI NGỜ ................................................................................715
§  13. III. ÀNANDA (1)............................................................................ 716
§  14. IV. ÀNANDA (2) ..............................................................................719
§  15. V. TỶ-KHEO (1)............................................................................. 719
§  16. VI. TỶ-KHEO (2)............................................................................ 720

* Trang 37 *
device

§  17. VII. KIẾT SỬ   ............................................................720
§  18. VIII. TÙY MIÊN............................................................... 720
§  19. IX. CON ĐƯỜNG......................................................... 720
§  20. X. ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC ................................720
      CHƯƠNG MƯỜI MỘT  :   TƯƠNG ƯNG DỰ LƯU   
I. PHẨM VELUDVÀRA  .............................................................. 721
§ 1. I. VUA..................................................................................... 721
§  2. II. THỂ NHẬP .........................................................................722
§ 3. III. DÌGHÀVU ...........................................................................722
§  4. IV. SÀRIPUTTA (1) ................................................................724
§  5. V. SÀRIPUTTA (2) ...................................................................725
6. VI. CÁC NGƯỜI THỢ MỘC..................................................... 726
§  7. VII. NHỮNG NGƯỜI Ở VELUDVÀRA.................................. 729
§  8. VIII. GIẢNG ĐƯỜNG BẰNG GẠCH (1).............................. 733
§  9. IX. GIẢNG ĐƯỜNG BẰNG GẠCH (2) ................................734
§  10. X. NGÔI NHÀ BẰNG GẠCH (3) ........................................734
II. PHẨM MỘT NGÀN HAY VƯỜN VUA   ....................................736
§  11. I. MỘT NGÀN ........................................................................736
§ 12. II. CÁC BÀ-LA-MÔN  ............................................................ 736
§  13. III. ÀNANDA............................................................................ 737
§  14. IV. ÁC THÚ (1).......................................................................... 738
§  15. V. ÁC THÚ (2) .............................................................................738
§ 16. VI. THÂN HỮU (1)..................................................................... 738
§  17. VII. THÂN HỮU (2).................................................................... 739
§ 18. VIII. THĂM VIẾNG CHƯ THIÊN .............................................740
§  19. IX. THĂM VIẾNG CHƯ THIÊN (1).......................................... 740
§  20. X. THĂM VIẾNG CHƯ THIÊN (2) ...........................................741                            
IV. PHẨM PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN  .............................................. 757
§  31. I. SUNG MÃN (1).......................................................................... 757
§   32. II. SUNG MÃN (2) .....................................................................757
§  33. III. SUNG MÃN (3) ....................................................................758

* Trang 38 *
device

§  34. IV. CON ĐƯỜNG CỦA CHƯ THIÊN (1).....................................758
§  35. V. CON ĐƯỜNG CHƯ THIÊN (2) ................................................758
§  36. VI. ĐI ĐẾN BẠN BÈ ......................................................................759
§  37. VII. MAHÀNÀMA .........................................................................760
§  38. VIII. MƯA  ........................................................................................ 760
§  39. IX. KÀLI............................................................................................ 761
§  40) X. NANDIYÀ .....................................................................................762
 V. PHẨM PHƯỚC ĐỨC SUNG MÃN VỚI KỆ  ...................................... 764
§  41. I. SUNG MÃN (1).................................................................................. 764
§  42. II. SUNG MÃN (2)............................................................................... 765
§  43. III. SUNG MÃN (3) ................................................................................766
§  44. IV. RẤT GIÀU HAY GIÀU (1)............................................................ 766
§  45. V. RẤT GIÀU HAY GIÀU (2) ..............................................................766
§  46. VI. TỶ-KHEO HAY THANH TỊNH ................................................  767
§  47. VII. NANDIYA...................................................................................... 767
§  48. VIII. BHADDIYA ..................................................................................767
§  49. IX. MAHÀNÀMA.................................................................................. 767
§  50. X. PHẦN................................................................................................ 767
VI. PHẨM VỚI TRÍ TUỆ.................................................................................. 768
§  51. I. VỚI BÀI KỆ ..........................................................................................768
§  52. II. AN CƯ MÙA MƯA ............................................................................768
§  53. III. DHAMMADINNA............................................................................... 769
§  54. IV. BỊ BỆNH................................................................................................... 771
§  55. V. BỐN QUẢ (1)....................................................................................... 773
§  56. VI. BỐN QUẢ (2) .......................................................................................773
§  57. VII. BỐN QUẢ (3)...................................................................................... 773
§   58. VIII. BỐN QUẢ (4) ...................................................................................773
§  59. IX. LỢI ĐẮC............................................................................................... 773
§  60. X. TĂNG TRƯỞNG.................................................................................... 773
§  61. XI. QUẢNG ĐẠI....................................................................................... 773
 VII. PHẨM ĐẠI TRÍ TUỆ  .................................................................................. 774
§  62. I. ĐẠI ..........................................................................................................774
§   63. II. QUẢNG ĐẠI .........................................................................................774
§  64. III. TĂNG TRƯỞNG .....................................................................................774
§   65. IV. THÂM SÂU............................................................................................... 774
§  66. V. KHÔNG CÓ NGANG BẰNG................................................................... 774
§  67. VI. SUNG MÃN............................................................................................ 774
§  68. VII. NHIỀU ....................................................................................................774
§   69. VIII. NHANH LẸ ........................................................................................... 774
§  70. IX. KHINH AN  ............................................................................................. 774
§   71. X. HOAN HỶ ..................................................................................................775
§   72. XI. TỐC HÀNH ............................................................................................775
§   73. XII. SẮC BÉN................................................................................................ 775
§   74. XIII. THỂ NHẬP.............................................................................................. 775

* Trang 39 *
device

  CHƯƠNG 12  :   TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT  
 I. PHẨM ĐỊNH   ..................................................................................777
§  1.I. ĐỊNH ............................................................................................777
§  2. II. THIỀN TỊNH ...............................................................................777
§  3. III. THIỆN NAM TỬ (1) ...............................................................778
§4. IV. THIỆN NAM TỬ (2)................................................................... 778
§   5. V. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (1) .....................................................779
§  6. VI. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (2) ....................................................779
§  7. VII. CÁC TẦM ................................................................................780
§  8. VIII. SUY TƯ...................................................................................... 780
§  9. IX. TRANH LUẬN ..............................................................................780
§  10. X. LỜI NÓI........................................................................................ 781
II. PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN   ..........................................................783
§  11. I. NHƯ LAI THUYẾT (1) .................................................................783
§ 12. II. NHƯ LAI THUYẾT (2)................................................................ 785
§  13. III. UẨN ............................................................................................786
§  14. IV. XỨ...................................................................................................787
§ 15. V. THỌ TRÌ (1)..................................................................................... 787
§  16. VI. THỌ TRÌ (2) .................................................................................788
§  17. VII. VÔ MINH ....................................................................................789
§  18. VIII. MINH.......................................................................................... 789
§  19. IX. THI THIẾT...................................................................................... 790
§  20. X. NHƯ THẬT..................................................................................... 790
III. PHẨM KOTIGÀMA  ................................................................................ 792
§  21.I. MINH (1)............................................................................................. 792
§  22.II.MINH (2) .............................................................................................793
§  23.III. CHÁNH ĐẲNG GIÁC .......................................................................794
§  24.IV. A-LA-HÁN .............................................................................................794
§  25.V. ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC........................................................... 795
§  26.VI.THÂN HỮU......................................................................................... 795
§  27.VII. NHƯ THẬT.....................................................................................  796
§  28.VIII. THẾ GIỚI .........................................................................................796
§   29.IX. CẦN PHẢI LIỄU TRI HAY THẮNG TRI...................................... 796
§  30.X.GAVAMPATI .........................................................................................796
IV. PHẨM RỪNG SIMSAPÀ  ............................................................................. 798
§  31.I. SIMSAPÀ................................................................................................ 798
§  32.II.CÂY KEO .................................................................................................799
§  33.III. CÁI GẬY................................................................................................... 799
§  34.IV. KHĂN ĐẦU............................................................................................ 800
§   35.V. MỘT TRĂM CÂY THƯƠNG ............................................................  800
§  36.VI. SANH LOẠI.............................................................................................. 801
§  37.VII. VÍ DỤ MẶT TRỜI (1)........................................................................... 801
§   38.VIII. VÍ DỤ MẶT TRỜI (2).......................................................................... 802
§  39.IX. CỘT TRỤ.................................................................................................. 803
§  40.X. TRANH LUẬN......................................................................................... 804

* Trang 40 *
device

  V. PHẨM VỰC THẲM  ............................................................  805
§  41.I. TƯ DUY..............................................................................805
§  42.II. VỰC THẲM ....................................................................806
§  43.III. NHIỆT NÃO.................................................................... 808
§  44. IV. NHÀ CÓ NÓC NHỌN..................................................... 808
§  45. V. CHIGGALA (1) .......................................................................809
§  46. VI. HẮC ÁM........................................................................... 810
§  47. VII. LỖ KHÓA (2).................................................................... 810
§  48. VIII. LỖ KHÓA (3)....................................................................... 811
§  49. IX. NÚI SINERU (1) ....................................................................812
§  50. X. NÚI SINERU (2).................................................................. 812
VI. PHẨM CHỨNG ĐẠT ..................................................................  814
§  51. I. ĐẦU MÓNG TAY...................................................................... 814
§  52. II. AO HỒ...................................................................................... 814
§  53. III. HỢP DÒNG  (1) ..................................................................815
§  54. IV. HỢP DÒNG (2)...................................................................... 815
§  55. V. QUẢ ĐẤT (1).............................................................................. 815
§  66. VI. QUẢ ĐẤT (2) ........................................................................816
§ 57. VII. BIỂN (1) .....................................................................................816
§ 58. VIII. BIỂN (2).................................................................................... 817
§  59. IX. VÍ DỤ VỚI NÚI (1) ................................................................817
§  60. X. VÍ DỤ VỚI NÚI (2).................................................................. 817
 VII. PHẨM BÁNH XE LƯỢC THUYẾT  ............................................... 819
§  61. I. NGƯỜI KHÁC........................................................................... 819
§  62. II. BIÊN ĐỊA................................................................................... 819
§  63. III. TRÍ TUỆ ...................................................................................820
§  64. IV. RƯỢU......................................................................................... 820
§  65. V. SANH Ở NƯỚC........................................................................ 820
§  66. VI. HIẾU KÍNH MẸ........................................................................ 820
§  67. VII. HIẾU KÍNH CHA .....................................................................820
§  68. VIII. KÍNH TRỌNG SA-MÔN...................................................... 821
69. IX. KÍNH TRỌNG BÀ-LA-MÔN .......................................................821
§  70. X. KÍNH TRỌNG CÁC BẬC LỚN TUỔI...................................... 821
 VIII. PHẨM ÍT NGƯỜI TỪ BỎ   ............................................................822
§  71. I. SANH LOẠI......................................................................................... 822
§  72. II. LẤY CỦA KHÔNG CHO..................................................................... 822
§  73. III. TRONG CÁC DỤC VỌNG........................................................... 822
§  74. IV. NÓI LÁO...................................................................................... 822
§  75. V. NÓI LY GIÁN................................................................................. 822
§  76. VI. NÓI LỜI THÔ ÁC .........................................................................823
77. VII. NÓI LỜI PHÙ PHIẾM........................................................................ 823
78. VIII. HỘT GIỐNG................................................................................. 823
§  79. IX. PHI THỜI ......................................................................................823
§   80. X. HƯƠNG LIỆU................................................................................ 823

* Trang 41 *
device

 IX. PHẨM LÚA GẠO SỐNG RỘNG THUYẾT  ............................ 825
§ 81.I. MÚA ........................................................................................825
§  82. II. GIƯỜNG NẰM ...................................................................825
§  83. III. BẠC.........................................................................................825
§  84. IV. LÚA GẠO............................................................................. 825
§  85.V. THỊT ............................................................................................826
§   86. VI. CON GÁI............................................................................... 826
§  87. VII. NỮ TỲ ....................................................................................826
§  88. VIII. DÊ, DÊ RỪNG.............................................................................826
§  89. IX. GÀ, HEO.................................................................................... 826
§   90. X. VOI .............................................................................................827
 X. PHẨM CHÚNG SANH NHIỀU HƠN  .......................................... 828
§  91. I. RUỘNG....................................................................................... 828
§   92. II. MUA BÁN............................................................................. 828
93. III. ĐƯA TIN TỨC.................................................................................. 828
§  94. IV. CÂN LƯỜNG................................................................................. 828
§  95. V. HỐI LỘ ...........................................................................................829
§  96-101. VI-XI. SÁT HẠI, TRỘM CẮP, CƯỚP PHÁ ..........................829
XI. PHẨM NĂM SANH THÚ  ................................................................... 830
§  102. I. NĂM SANH THÚ.................................................................... 830
§  103) II. NĂM SANH THÚ ....................................................................830
§  104. III. NĂM SANH THÚ...................................................................... 830
§  105-107. IV-VI. NĂM SANH THÚ .............................................................830
§  108-110. VIII-X. NĂM SANH THÚ.......................................................... 831
§  111-113. XI-XIII. NĂM SANH THÚ ..........................................................831
§  114-116. XIV-XVI. NĂM SANH THÚ....................................................... 831
§  117-119. XVII-XIX. NĂM SANH THÚ.....................................................831
§  120-122. XX-XXII. NĂM SANH THÚ  .................................................. 832
§  123-125. XXIII-XXV. NĂM SANH THÚ ...............................................832
§  126-128. XXVI-XXVIII. NĂM SANH THÚ............................................. 832
§  129. XXIX. NĂM SANH THÚ................................................................... 833
§  130. XXX. NĂM SANH THÚ ...................................................................833
§  131. XXXI. NĂM SANH THÚ ...................................................................833
Chú dẫn..............................................................................................................  835

* Trang 42 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II