LOGO VNBET
IX. PHẨM SÔNG HẰNG QUẢNG THUYẾT
 
§   77. I. HƯỚNG VỀ ĐÔNG (S.v,134)
1)...
2) – Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về phương Đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập bảy giác chi, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§   78-88. II-XII. (S.v,134)
(Cho đến phẩm Tầm Cầu, như trên)
X. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§   89-98. I-X. (S.v,135)
– Này các Tỷ-kheo, như các loài hữu tình không chân, hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiều chân...
(Như trên, theo đoạn bảy giác chi)
 
XI. PHẨM CẦN DÙNG SỨC MẠNH
§   99-100. I-XII. (S.v,135)
– Này các Tỷ-kheo, ví như các hành động cần phải dùng sức mạnh...
(Như trên, theo đoạn bảy giác chi)

* Trang 552 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II