LOGO VNBET
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo... thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.
 
§  72-82 II-XII. (S.v,240)
... (giống như chương Đạo Tương Ưng)...
IX. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  83-92 I-X (S.v,240) VIỄN LY
Gồm các kinh:
 Như Lai, Chân, Nóc Nhà, Gốc, Lõi, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Y; tất cả là mười.
(Được thuyết rộng như các căn).
 
X. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH
§  93-104. I-XII (S.v,240) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Lực, Chủng Tử, Rồng, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.
(Được thuyết rộng như Căn Tương Ưng).
 
XI. PHẨM TẦM CẦU
§  105-117. I-XII. (S.v,240) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Mạn, Lậu Hoặc, HữuK Khổ (ba kinh), Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ, Khát ái.
(Được thuyết rộng như Căn Tương Ưng)

* Trang 643 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II