LOGO VNBET
IV. PHẨM VỀ HẠNH (Paipattivagga)
§    31.I. HẠNH (Paṭipatti) (S.v,23)
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
Thế Tôn nói như sau:
3) – Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về tà hạnh và về chánh hạnh. Hãy lắng nghe.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà hạnh? Tức là tà tri kiến... tà định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tà hạnh.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh hạnh? Tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh hạnh.
 
§     32.II. NGƯỜI HÀNH TRÌ (S.v,23)
1-2) Ở Sàvatthi...
Ở đây, Thế Tôn nói như sau:
3) – Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về người tà hạnh và người chánh hạnh. Hãy lắng nghe.
4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là người tà hạnh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người theo tà kiến... theo tà định. Đây gọi là người tà hạnh.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chánh hạnh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người theo chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là người chánh hạnh.
 
§     33.III. THỐI THẤT (Viraddha) (1) (S.v,23)
1-2) Tại Sàvatthi...
3) – Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành bị thối thất, đối với họ, bị thối thất là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám
______________________
(1) Viraddha, trái nghĩa với āraddha

* Trang 455 *
device

Tám ngành được thực hiện (àraddho), đối với họ, được thực hiện là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? Tức là chánh tri kiến... chánh định. Đối với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành bị thối thất, bị thối thất là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành được thực hiện, đối với họ, được thực hiện là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ đau.
 
§    34.IV. ĐẾN BỜ BÊN KIA (S.v,25)
1-2) Tại Sàvatthi...
3) – Có tám pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia (apàrà paraṃ gamanàya). Thế nào là tám? Tức là chánh tri kiến... chánh định. Tám pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưatừ bờ bên này đến bờ bên kia.
4) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: (1)
                                     1)  Ít thay là những người,
 Đạt đến bờ bên kia.
 Phần lớn quần chúng khác,
                                        Chạy qua lại bờ này.

                                    2)  Những ai theo thuyết giảng,
                                         Chánh pháp khéo tuyên thuyết,
                                        Họ đến bờ bên kia,
                                       Khéo vượt cảnh giới Ma.
 
                                  3)  Đoạn tận các hắc pháp,
                                       Bậc trí tu bạch pháp,
                                      Bỏ nhà, sống không nhà,
                                     Trong độc cư, khó lạc.
                                
                                 4)  Ở đây, muốn hưởng lạc,
                                      Hãy bỏ mọi dục vọng,
                                     Bậc trí tự thanh lọc,
                                     Tự tâm khỏi phiền não.
______________________
(1) Dhp. V, 85-99; A. v, 232.

* Trang 456 *
device

       5) Những ai khéo tu tập,
                                  Chánh tâm trong giác chi,
                                   Từ bỏ các chấp trước,
                                   Hoan hỷ không chấp thủ,
                                   Lậu hoặc tận, chói sáng,
                                  Đạt tịch tịnh ở đời.
 
§    35.V. SA-MÔN HẠNH (1) (S.v,25)
1-2) Tại Sàvatthi...
3) – Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về Sa-môn hạnh và quả Sa-môn hạnh. Hãy lắng nghe.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Sa-môn hạnh.
5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quả Sa-môn hạnh? Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả, A-la-hán quả. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quả Sa-môn hạnh.
 
§    36.VI.SA-MÔN HẠNH (2) (S.v,25)
1-2) Ở Sàvatthi...
3) – Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về Sa-môn hạnh và mục đích Sa-môn hạnh. Hãy lắng nghe.
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Sa-môn hạnh.
5) Này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích Sa-môn hạnh? Này các Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đây gọi là mục đích Sa-môn hạnh (sàmannattho).
 
§   37-38.VII-VIII.BÀ-LA-MÔN HẠNH (1-2) (S.v,25-26)
(Giống như  § 35-36, chỉ khác: các kinh trước nói đến Sa-môn hạnh, các kinh này nói đến Bà-la-môn hạnh)
§   39-40.IX-X. PHẠM HẠNH (1-2) (S.v,26)
(Giống như kinh § 35-36, chỉ khác: các kinh trước nói đến Sa-môn hạnh, các kinh này nói đến Phạm hạnh)

* Trang 457 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II