LOGO VNBET
IV. PHẨM TRÙNG THUYẾT (3)
§    I. (Như kinh Chương Một I, Kinh Nakulapità).
§    II. XXV. (Như kinh từ số I, Phẩm Trùng Thuyết 1, đến VII Phẩm Trùng Thuyết 2)
§    XXVI. PHI LẠC PHI KHỔ (Như kinh VIII, Phẩm Trùng Thuyết 2).
 
V. PHẨM TRÙNG THUYẾT (4)
§    I - XXVII. Như kinh (I-II) Phẩm Trùng Thuyết 3) (S.iii,222)

* Trang 64 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II