LOGO VNBET
§   II. ĐOẠN DIỆT TÁNH (S.iii,199)
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
– Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, để con sau khi nghe pháp, có thể sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
4) – Cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha? Sắc, này Ràdha, là đoạn diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là đoạn diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham.

 
 IV. PHẨM THÂN CẬN
§   I. MÀRA (Phẩm III - Sơ vấn)
§   II. MÀRA TÁNH (Phẩm III - Sơ vấn)
§   III. VÔ THƯỜNG (Phẩm III - Sơ vấn)
§   IV. VÔ THƯỜNG TÁNH (Phẩm III - Sơ vấn)
§   V. KHỔ (Phẩm III - Sơ vấn)
§   VI. KHỔ TÁNH (Phẩm III - Sơ vấn)
§   VII. VÔ NGÃ (Phẩm III - Sơ vấn)
§   VIII. VÔ NGÃ TÁNH (Phẩm III - Sơ vấn)
§   IX. TẬN DIỆT (Phẩm III - Sơ vấn)
§   X. ĐOẠN DIỆT (Phẩm III - Sơ vấn)
§   XI. TẬP KHỞI (Phẩm III - Sơ vấn)
§   XII. ĐOẠN DIỆT TÁNH (Phẩm III - Sơ vấn)

* Trang 51 *
device

* Trang 52 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II