LOGO VNBET
IV. PHẨM SÔNG HẰNG RỘNG THUYẾT
          Từ  33. I đến  44. XII (S.v,290-291)
 
V. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§ 45-54.I-X. (S.v,291)
 
VI. PHẨM CÁC VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH
§  55-66.I-XII. (S.v,291)
 
VII. PHẨM TẦM CẦU
§  67-76.I-X. (S.v,291)
 
VIII. PHẨM BỘC LƯU
§  77-85.I-IX. (S.v,292)
(Tất cả đoạn này giống các đoạn trước, chỉ khác, ở đây là tu tập bốn như ý túc).

* Trang 683 *
device

* Trang 684 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II