LOGO VNBET
II. PHẨM TRÙNG THUYẾT(1)
§    I. GIÓ (Những kinh I, II trong phẩm này là giống như những kinh trong Chương Ba, Kiến Tương Ưng từ số I cho đến số XVIII).
§   II. PHI HỮU PHI VÔ (S.iii,218)
                                
III. PHẨM TRÙNG THUYẾT(2)
§    I. TỰ NGÃ CÓ SẮC (Những kinh này giống như các kinh trước chỉ khác là tà kiến được thay bằng Tự ngã có sắc, sau khi chết, không bệnh).
§    II. TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC.
(như trên, được thay bằng Tự ngã không có sắc, sau khi chết, không bệnh).
§     III. TỰ NGÃ CÓ SẮC VÀ KHÔNG SẮC.
§     IV. TỰ NGÃ KHÔNG CÓ SẮC VÀ KHÔNG KHÔNG SẮC.
§    V. THUẦN LẠC
(... Tự ngã là thuần lạc, sau khi chết, không bệnh).
§    VI. THUẦN KHỔ.
§    VII. THUẦN LẠC VÀ THUẦN KHỔ.
§    VIII. CHẲNG PHẢI KHỔ CHẲNG PHẢI LẠC (S.iii,220)

* Trang 63 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II