LOGO VNBET
II. PHẨM THỨ HAI
§    I. MÀRA
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
– “Màra, Màra”, bạch Thế Tôn, như vậy được gọi đến. Thế nào là Màra, bạch Thế Tôn?
4) – Sắc, này Ràdha, là Màra. Thọ là Màra. Tưởng là Màra. Hành là Màra. Thức là Màra.
5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự  giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.
 
§    II. TÁNH CHẤT CỦA MÀRA.
(Như kinh trước, chỉ thay Mara bằng tánh chất của Màra (Màradhamma) ).
 
§     III. VÔ THƯỜNG
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
– “Vô thường, vô thường”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô thường?
4) – Sắc, này Ràdha, là vô thường. Thọ là vô thường. Tưởng là vô thường. Hành là vô thường. Thức là vô thường.
5) Do thấy vậy... Vị ấy biết rõ... “... không còn trở lui trạng thái này nữa”.
 
§     IV. VÔ THƯỜNG TÁNH
(Kinh như trên, chỉ thay vô thường bằng vô thường tánh).

* Trang 48 *
device

§    V. KHỔ
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
– “Khổ, khổ”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Bạch Thế Tôn, thế nào là khổ?
4) – Sắc, này Ràdha, là khổ. Thọ là khổ. Tưởng là khổ. Các hành là khổ. Thức là khổ.
5) Do thấy vậy... Vị ấy biết rõ... “... không còn trở lui trạng thái này nữa”.
 
§   VI. KHỔ TÁNH
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng khổ tánh).
§    VII. VÔ NGÃ
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng vô ngã).
§    VIII. VÔ NGÃ TÁNH
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng vô ngã tánh).
§    IX. TẬN PHÁP
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng tận pháp (khayadhamma: chịu sự đoạn tận) ).
§     X. DIỆT PHÁP
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng diệt pháp (vayadhamma: chịu sự đoạn diệt) ).
§     XI. TẬP KHỞI PHÁP (Samudayadhamma)
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng tập khởi pháp).
§    XII. ĐOẠN DIỆT PHÁP (Nirodhadhamma)
(Như kinh trên, chỉ thay khổ bằng đoạn diệt pháp).

* Trang 49 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II