LOGO VNBET
§  2-12. II-XII. (S.v,308)
(Như Sông Hằng Rộng Thuyết. )
 
II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  13-22 I-X. (S.v,308)
III. PHẨM VIỆC LÀM CẦN SỨC MẠNH
§  23-34. I-XII. (S.v,308)
IV. PHẨM TẦM CẦU
§  35-44. I-X. (S.v,309)
V. PHẨM BỘC LƯU
§  45. I. (S.v,309)
§  46-53. II-IX. (S.v,309)
 
§  54. X. THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (S.v,309)
1)...

* Trang 698 *
device

2) – Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn Thiền cần phải tu tập. Thế nào là bốn?
3-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư.
7) Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các Tỷ-kheo, bốn Thiền cần phải tu tập.

* Trang 699 *
device

* Trang 700 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II