LOGO VNBET
II. PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT
§  13-22.I-X. VIỄN LY (S.v,250)
Gồm các kinh:
Như Lai, Bàn Chân, Nóc Nhà, Cội Gốc, Lõi Cây, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Vải; gồm tất cả là mười.
 
III. PHẨM SỨC MẠNH (viễn ly)
§  23-34.I-XII VIỄN LY (S.v,250)
Gồm các kinh:
Lực, Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.
 
IV. PHẨM TẦM CẦU
§  35-46.I-XII (S.v,250) VIỄN LY
Gồm các kinh:
Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Uế Nhiễm, Chướng Ngại, Cấu Uế. Dao Động, Thọ. Ái. (Phẩm Tầm Cầu được thuyết rộng như chương nói về Lực)
 
V. PHẨM BỘC LƯU
§  47-55.I-IX. VIỄN LY (S.v,251)

* Trang 652 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II