LOGO VNBET
II. NHIẾP PHỤC THAM (Ràgavinaya).
      §  56.VIII. BẠN HỮU VỚI THIỆN (2) (S.v,31)
1)...
2)– Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc... chính là bạn hữu với thiện.
3) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn hữu với thiện, thời chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo Tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bạn hữu với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành, và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si... tu tập chánh định, với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn hữu với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.
 
§   57.IX. GIỚI HẠNH (2) (S.v,31)
1-2)– Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... chính là sự thành tựu giới hạnh... (như trên).
§   58.X. ƯỚC MUỐN (2) (Chanda) (S.v,32)
1-2) – Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... chính là sự đầy đủ ước muốn... (như trên)...
§   59.XI. NGÃ (2) (S.v,32)
1-2) – Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... chính là sự đầy đủ ngã... (như trên)...
§   60.XII. KIẾN (2) (S.v,32)
1-2) – Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... chính là sự đầy đủ kiến... (như trên)...

* Trang 462 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II