LOGO VNBET
chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.
 
II. NHIẾP PHỤC THAM
§   70.VIII. BẠN HỮU VỚI THIỆN (2). Cho đến  § 76.XVI. NHƯ LÝ (2) (S.v,34-35)
1) Ở Sàvatthi...
(Hoàn toàn giống như từ số § 63 đến số § 69).

MỘT PHÁP TRUNG LƯỢC II
Tất cả đều nhân duyên ở Sàvatthi...

I. LIÊN HỆ ĐẾN VIỄN LY
§  77.I. BẠN HỮU VỚI THIỆN (1) (S.v,35)
1)...
2) – Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, Thánh đạo Tám ngành chưa khởi lên được sanh khởi, hay Thánh đạo Tám ngành khởi lên rồi được đi đến tu tập sung mãn. Pháp ấy tức là bạn hữu với thiện.
3) Với Tỷ-kheo bạn hữu với thiện, này các Tỷ-kheo, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo Tám ngành sẽ được làm cho sung mãn. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo bạn hữu với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập

* Trang 465 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II