LOGO VNBET
II. NHIẾP PHỤC THAM
§  103-108.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6) (S.v,40)
 
§   109-114.VII-XII. BIỂN (1-6) (S.v,40)
1-2)...
3) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục si... (như trên với những thay đổi cần thiết)...
III. NHẬP VÀO BẤT TỬ (Amatogadha)
§  115-120.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6) (S.v,41)
§  121-126.VII-XII. BIỂN (1-6) (S.v,41)
1-2)...
3)– Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, nhập vào bất tử, hướng về bất tử, cứu cánh là bất tử.
IV. THIÊN VỀ NIẾT-BÀN
§  127-132.I-VI. HƯỚNG ĐÔNG (1-6) (S.v,41)
§   133-138.VII-XII. BIỂN (1-6) (S.v,41)
1-2)...
3) – Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành... thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn.

* Trang 468 *
device

 
Kinh Tương Ưng Bộ 2013 - Tập II